Studiegids

nl en

Privatissimum: Ondernemingsrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER)

Beschrijving

Tijdens het privatissimum moeten de studenten een aantal schriftelijke opdrachten maken en één mondelinge voordracht houden (referaat). In de week dat de student een referaat voorbereidt, maakt hij/zij geen schriftelijke opdracht. Voor iedere opdracht krijgt de student een volle week de tijd. De schriftelijke opdrachten worden van week tot week door de docent tijdens de bijeenkomsten uitgereikt en moeten een week later aan het begin van de bijeenkomst worden ingeleverd. De week daarop krijgen de studenten het ingeleverde werk voorzien van commentaar en cijfer terug. Op die bijeenkomst wordt de gecorrigeerde opdracht tevens besproken.
De opdrachten variëren per privatissimumgroep: zij liggen hetzij op het gebied van de intellectuele eigendom, hetzij het internationaal commercieel recht, hetzij het financieel recht, hetzij het internationaal insolventierecht. Een student schrijft zich in beginsel naar eigen voorkeur in voor een privatissimumgroep op één van deze gebieden.
De opdrachten op het gebied van de Intellectuele eigendom zijn gegroepeerd rond het thema bescherming van vormgeving. In dit verband komen het merkenrecht, het modellenrecht, het auteursrecht en het leerstuk van de slaafse nabootsing ter sprake, en dit zowel nationaal als internationaal, met bijv. veel aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG.
Het onderdeel Internationaal Commercieel Recht kent twee componenten. Het onderzoekt de vennootschapsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend rechtsverkeer en de vrijheid van vestiging binnen Europa, met gebruik van nationale dan wel Europese rechtsvormen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de voor de praktijk relevante aspecten van internationaal contracteren, zoals forumkeuze, arbitrage, standaardclausules, bankgaranties en andere zekerheden in de internationale handelspraktijk.
Het onderdeel Financieel Recht richt zich op de steeds groter wordende invloed van financiële toezichtsregelgeving op de commerciële rechtspraktijk. Het financiële recht is een niet meer weg te denken onderdeel geworden van het ondernemingsrecht. Niet alleen banken, effectenhuizen, beurzen en andere financiële instellingen komen met het financiële recht in aanraking, maar ook beleggers en ondernemingen die – al dan niet beursgenoteerde – effecten uitgeven, een openbaar bod doen, of een belang in een beursgenoteerde onderneming verwerven. Aan de orde komen onder andere onderwerpen als beurs- en effectenhandel, meldings- en informatieverplichtingen van effectenuitgevende instellingen, marktmisbruik, openbare biedingen, beursnoteringen, bewaring van effecten, en aansprakelijkheid van banken en uitgevende instellingen voor misgelopen beleggingen of misleidende informatie. Ook zal worden ingegaan op de werking van de financiële markten, en zal aandacht voor de rol van de toezichthouders (de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank) niet ontbreken.
Het onderdeel (Internationaal) insolventierecht is gegroepeerd rond een nader op te geven thema. Te denken valt aan “Beroeps- en gedragsregels voor faillissementscuratoren”, “Wederkerige overeenkomsten en de gevolgen van faillissement” of “Internationale jurisdictie van de rechter”. De onderwerpen worden mede vanuit een rechtsvergelijkend perspectief bezien, met aandacht voor (buitenlandse) rechtspraak en actuele literatuur.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het accent ligt bij dit Privatissimum op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • Het verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • Het toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • Het vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • Het doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • Het houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1 (dagonderwijs), en wel bij de aanvang van de cursus als openingscollege.

 • Namen docenten: zie hiervoor.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de tijdens het college te behandelen stof; deze wordt t.z.t. bekend gemaakt, zodat zoveel mogelijk bij de actualiteit kan worden aangesloten; zie de bij het vak behorende Leidraad en nadere informatie op Blackboard.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Privatissima

 • Aantal à 2 uur: 7 (dagonderwijs), en wel gedurende week 3 tot en met 9 van de cursus

 • Namen docenten: zie hiervoor.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Iedere student maakt gedurende de hiervoor bedoelde periode een aantal schriftelijke werkstukken en houdt één referaat. Voor elke opdracht heeft hij/zij één week de tijd. De opdrachten zelf worden tijdens de cursus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke werkstukken

 • Eén referaat

Inleverprocedures
Zie de Leidraad. Nadere informatie is tevens op Blackboard beschikbaar.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Leidraad Privatissimum Ondernemingsrecht

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. P.A.C.E.van der Kooij

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-5277238

 • E-mail: p.a.c.e.vanderkooij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 202

 • Openingstijden: ma., di. en don. van 9.00-13.00 uur, op vr. van 09.00-14.45 uur; op wo. en overige middagen is het secretariaat alleen telefonisch bereikbaar.

 • Telefoon secretariaat: 071-5277235

 • E-mail: m.a.vanderstar@leidenuniv.nl

Opmerkingen

Een student schrijft zich in beginsel naar eigen voorkeur in voor een privatissimumgroep over het onderdeel Intellectuele Eigendom óf Internationaal Commercieel Recht óf Financieel recht óf Internationaal Insolventierecht. Een student kan zich voor één en niet voor meer groepen inschrijven (mocht dat onverhoopt toch geschieden dan zal de afdeling Ondernemingsrecht zelf beslissen uit welke groep de inschrijving wordt doorgehaald). Een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden veranderd. Bij de inschrijving geldt wel dat er per groep een maximaal aantal deelnemers is zodat een student niet altijd zal kunnen inschrijven naar zijn/haar eerste voorkeur. Tenslotte: de afdeling Ondernemingsrecht behoudt zich het recht voor ‘kleine’ privatissimumgroepen samen te voegen (ook als doordoor niet meer kan worden tegemoetgekomen aan de voorkeur van inschrijving).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.