Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In het vak Rechtstheorie en het internationaal publiekrecht gaat het om de rechtsfilosofische grondslagen van het internationaal publiekrecht. De centrale vraag hierbij is of zich een voorwaardelijk soevereiniteitsbegip ontwikkelt. Bij de beantwoording hiervan staan de volgende drie onderwerpen centraal: humanitaire interventie, anticiperende zelfverdediging en interventie in falende staten. Genoemde onderwerpen worden telkens vanuit een juridische, filosofisch/ethische en machtspolitieke invalshoek benaderd. Hierbij wordt aandacht besteed aan klassieke teksten van Kant’s Eeuwige Vrede tot Rawls’ Law of Peoples.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Rechtstheorie en het internationaal publieksrecht is studenten inzicht te geven in de filosofische en rechtstheoretische grondslagen van het internationaal publiekrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus is de student in staat het internationaal publiekrecht te begrijpen vanuit achterliggende filosofische concepties, alsmede huidige ontwikkelingen in dit recht te duiden en te evalueren met behulp van deze concepties.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing Toetsvorm(en)- Mondeling tentamen

 • Werkstuk

Inleverprocedures
Binnen vier weken na het laatste college wordt het werkstuk ingeleverd waarin de onderzoeksvraag van het college beargumenteerd beantwoord wordt aan de hand van de bespreking van één specifiek volkenrechtelijk leerstuk of thema (zoals humanitaire interventie, anticiperende zelfverdediging of interventie in een falende staat). Daarop volgt een mondeling tentamen over de stof als geheel waarbij tevens het werkstuk wordt besproken.

Het werkstuk toetst voornamelijk toepassingskennis en -inzicht in verband met één specifiek volkenrechtelijk probleem; het mondeling tentamen toetst de stof als geheel.

Het eindcijfer is het cijfer dat wordt toegekend naar aanleiding van het werkstuk en mondeling tentamen samen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: F.R. Tesón, A Philosophy of International Law, Colorado: Westview Press 1998. Op Blackboard geplaatste artikelen, alsmede het tekstmateriaal dat tijdens de colleges wordt uitgedeeld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A326

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: T.J.M.Slootweg@LAW.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 328

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.