Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Misdaadanalyse

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De laatste jaren wordt er ten behoeve van de opsporing en vervolging van misdadigers en voor strategisch beleid steeds vaker gebruik gemaakt van wetenschappelijke methoden, in het bijzonder die van de criminologie. Het doel van dit vak is studenten kennis te laten maken en te laten oefenen met enkele vormen van misdaadanalyse. Aandacht gaat hierbij uit naar (a) Hoe verzamel ik gegevens? (b) Hoe beschrijf ik het probleem op een begrijpelijke manier? © Hoe verklaar ik het probleem?, en (d) Hoe beïnvloeden foutenbronnen (in het bijzonder selectiviteit van de data) de resultaten?

Voor het vak Misdaadanalyse moeten studenten zelfstandig een onderzoek uitvoeren, waarbij men een probleemstelling formuleert, literatuur- en data-analyse op het terrein van de probleemstelling uitvoert en daaruit conclusies trekt. Verslaglegging hiervan vindt plaats via een individueel werkstuk, dat is opgebouwd als een wetenschappelijk artikel.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennismaking met en toepassing van enkele vormen van misdaadanalyse.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: * Studenten zijn bekend met enkele belangrijke vormen van misdaadanalyse, zoals effectevaluatie, analyse van modus operandi van daders en risicotaxatiemodellen voor recidive. *Studenten kunnen een analyseprobleem op bovengenoemde terreinen vertalen naar een probleemstelling, en hierbij zelfstandig een literatuuranalyse van eerder onderzoek op dat terrein uitvoeren en rapporteren.

 • Studenten kunnen enkele vormen van misdaadanalyse zelfstandig uitvoeren daar op een begrijpelijke manier zelfstandig over rapporteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J.A. van Wilsem, eventuele gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J.A. van Wilsem, eventuele gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie vooraf verplicht

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstuk over een inhoudelijk probleem naar keuze (bijv. risicotaxatie) wordt besproken, en waarbij zelfafgeleide hypothesen worden getoetst na zelfstandige analyse van een door de docent verstrekte dataset. Een kritische reflectie op het eigen onderzoek behoort hierbij één van de onderdelen te zijn voor de slotdeel van het werkstuk.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Clarke en Eck (2003) Crime analysis for problem solvers in 60 small steps. Center for problem-oriented policing. (via: http://www.popcenter.org/library/reading/PDFs/60steps.pdf)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanvullende teksten via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J.A. van Wilsem

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.10

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7418

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Opmerkingen

De vijf werkgroepen zijn allen SPSS-practica, die gericht zijn op het verwerven van aanvullende analysevaardigheden. Het vak bouwt hiermee nadrukkelijk voort op vaardigheden die zijn aangeleerd bij eerder criminologie-cursussen, zoals M&T van Criminologisch Onderzoek II en Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.