Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Stadscriminologie - practicum

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Steeds meer mensen wonen in steden. Door het samenkomen van processen van schaalvergroting (globalisering en internationalisering) en differentiatie van leefstijlen en bevolkingsgroepen, komen in die steden allerlei maatschappelijke ontwikkelingen versterkt samen. Hierdoor zien stadsbewoners en stadsbestuurders zich ondermeer met specifieke vraagstukken rondom criminaliteit geconfronteerd. Te denken is aan uitgaansgeweld, spanningen tussen etnische groepen en overlast. Over de hele wereld bestaat er een relatie tussen stedelijkheid en criminaliteit of onveiligheid. De aard van deze relatie en de specifieke verschijningsvormen verschillen echter naar plaats en tijd. Ook de verklaringen voor deze relatie en de wijze waarop overheden  al dan niet samen met andere actoren  trachten de problematiek aan te pakken zijn afhankelijk van de wijdere context.
In dit vak wordt vooral aandacht besteed aan de situatie in Europese landen en in het bijzonder Nederland, met een vergelijking met de literatuur die relatief vaak uit de VS afkomstig is. In dit (practicum)vak wordt theoretische kennis overgebracht via literatuur en hoorcolleges, maar studenten lezen daarnaast zelfstandig een klassiek criminologisch werk en verrichten zelfstandig kwalitatief criminologisch veldonderzoek. Het veldwerk zal dit jaar als thema hebben: Nightlife. Het wordt opgezet in samenwerking met het Trimbosinstituut in Utrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit practicum Stadscriminologie is gericht op integratie en theoretische verdieping van kennis uit de bachelorvakken waar het gaat om het beschrijven en verklaren van criminele activiteiten in hun directe context. Het vak heeft als doelen (a) om kennis van en inzicht te bieden in Urban studies-achtige theoretische benaderingen van criminaliteit in de stedelijke context en (b) het zelfstandig verrichten van onderzoek in grote en middelgrote steden en © het verbinden van kwalitatieve onderzoeksgegevens met de theorie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Inzicht in de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen en stedelijke vraagstukken vanuit een stadscriminologische invalshoek;

 • Zelfstandig kunnen werken met stadscriminologische/stadssociologische begrippen en theorieën;

 • Zelfstandig kunnen verrichten van kwalitatief veldonderzoek in buurten/ steden;

 • Het helder verbinden van theorie en empirie in een visueel aantrekkelijke presentatie voor een interne werkconferentie;

 • Het schrijven van een Engelstalige wetenschappelijke recensie van een klassieker in het veld.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: het intensieve en interactieve vak zal bestaan uit maximaal tien bijeenkomsten, aangevuld met begeleiding op afspraak.

 • Namen docenten: Mw. prof. dr. J.P. van der Leun.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het vooraf lezen/bestuderen van de aangegeven literatuur uit de reader en zich voorbereiden voor de discussie zoals in schema is terug te vinden op Blackboard

 • Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de planning van het veldwerk.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Uitvoeren van empirisch onderzoek in de directe stedelijke context.

 • Aantal uren: van de studenten wordt verwacht dat ze in groepen een intensieve onderzoeksinspanning leveren van minimaal 80 uur veldwerk verdeeld over ongeveer 7 weken

 • Namen docenten: Mw. prof. dr. J.P. van der Leun.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Opstellen (concept) probleemstelling en aanpak van het onderzoek. Uitvoeren van het onderzoek en rapporteren daarover. * Om de studenten de kans te geven daadwerkelijk veldwerk op locatie te verrichten (essentieel voor dit vak) zijn er tijdens de uitvoeringsfase geen vaste werkgroepen gepland, maar kunnen de onderzoeksgroepen een afspraak maken met de docent voor begeleiding. Het veldwerk zal deels buiten kantooruren worden verricht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Lezen van een klassieker uit het vak en het schrijven van een Engelstalige wetenschappelijke recensie daarvan die in principe publicabel is.

 • Aantal à 2 uur: naar eigen inzicht. Richtlijn: 24 uur.

 • Namen docenten: Mw. prof dr. J.P. van der Leun

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Keuze van een boek (‘klassieker’) uit aangegeven lijst met mogelijkheden. Eigen suggesties zijn ook welkom. Een handleiding recensie schrijven wordt via Blackboard aangeboden, in de tweede helft van het vak en in januari is er in plaats van werkgroepen vijf keer een spreekuur voor studenten met individuele vragen hierover.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 1. Een Engelstalige recensie van de klassieker (maximaal 1.250 woorden) waarin de link wordt gelegd met de behandelde theoretische literatuur van dit vak (30% van het eindcijfer, individueel)
 2. Een publicabel Nederlandstalig wetenschappelijk artikel van maximaal 6.000 woorden met daarin theorie, probleemstelling en aanpak, methode en resultaten van het onderzoek en discussie (Inclusief presentatie in de werkconferentie (70% van het eindcijfer, groepscijfer). Hierbij zijn de aard en omvang van het veldwerk zijn essentieel voor het behalen van een voldoende. Het cijfer kan individueel worden bijgesteld als de bijdrage van een student uit de groep daar aanleiding toe geeft.

De afzonderlijke onderdelen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is wordt het laagste cijfer doorgegeven als eindcijfer. Opdrachtcijfers blijven gedurende het lopende studiejaar geldig.

Inleverprocedures
Het artikel en de recensie worden ingeleverd via Blackboard en op papier in de onderwijsluwe periode aansluitend aan het vak (januari). Op verschillende tijdstippen gedurende de cursus worden concept-onderdelen ingeleverd via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Reader 2010-2011 met wetenschappelijke artikelen over steden en criminaliteit

 • Een ‘klassieker’ uit de aangeboden lijst. Dit boek kan eventueel bij een bibliotheek worden geleend.

Werkboek:
via Blackboard

Reader:
Zie boven.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. prof. dr. J.P. van der Leun

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.13

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur op dinsdagen van 9.30 tot 10.30 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail : criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail : criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Aanwezigheid bij de werkconferentie en bij de werkgroepen is verplicht.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.