Studiegids

nl en

Verzekeringsrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk recht en Verbintenissenrecht.

Beschrijving

Het verzekeringsrecht staat niet op zichzelf. Er wordt altijd “iets” verzekerd en dat “iets” kan met vele juridische deelgebieden verweven zijn. Verzekering vervult in onze moderne samenleving met alle daaraan verbonden kansen en risico’s ook een onmisbare rol in het veilig stellen van de sociale zekerheid voor het individu. Dat maakt het verzekeringsrecht tot een boeiend onderdeel van het recht. Het betekent ook dat kennis van het verzekeringsrecht niet alleen onmisbaar is voor juristen die in de verzekeringsbranche zelf werkzaam (willen) zijn of bijvoorbeeld in de advocatuur de belangen van verzekeraars vertegenwoordigen. In feite loopt iedereen die in een juridische functie (rechterlijke macht, bedrijfsleven, overheid) werkzaam is, de kans met verzekeringsrechtelijke vraagstukken te worden geconfronteerd.
In dit vak ligt de nadruk op de zgn. consumentenverzekering en komen met name onderwerpen aan de orde waarbij de (bescherming van de) consument centraal staat. Daarbij wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen de theorie en de praktijk en komen – onder meer – de volgende capita aan de orde:
Verzwijging bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, polisrecht en algemene voorwaarden, verplichtingen van verzekerde bij verwezenlijking van het risico en de directe actie bij aansprakelijkheidsverzekering.
Met de behandeling van de onderscheiden onderwerpen, mede aan de hand van de geldende jurisprudentie en het nieuwe verzekeringsrecht (titel 7.17 BW), wordt de basis gelegd voor het omgaan met verzekeringsrechtelijke vraagstukken in de praktijk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het bieden van een eerste oriëntatie in het verzekeringsrecht, zoals dat vorm krijgt in de wettelijke regeling in titel 7.17 BW als in door de verzekeraars opgestelde algemene voorwaarden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student:

 • heeft kennis van en inzicht in het verzekeringsrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan;

 • in staat om juridische teksten op het gebied van het verzekeringsrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. J.H. Wansink

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Zelfstudie voorafgaand aan casus behandeling.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Asser-Clausing-Wansink, Bijzondere overeenkomsten, deel 5 VI, de verzekeringsovereenkomst, Kluwer Deventer 2007 en in het bijzonder de volgende hoofdstukken:

 • Hoofdstuk 3: de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, p. 169-206;

 • Hoofdstuk 6: de verplichtingen van de verzekeringnemer en verzekerde bij verwezenlijking van het risico, p. 230-245;

 • Hoofdstuk 14: de rechtsverhouding tussen de benadeelde en de aansprakelijkheidsverzekeraar, p. 348-363

 • Hoofdstuk 20: de bereddingsplicht, p. 421-438.

 • N. van Tiggele-van der Velde, Toepasselijkheid 6.5.3 BW: kernbeding en “transparanzgebot”, AV&S 2004, blz. 32-34 (op blackboard, zie Documents&Sheets)

 • J.H. Wansink, Is de nieuwe opzetclausule in de AVP-polis onredelijk bezwarend? (op blackboard, zie Documents&Sheets)

 • J.H. Wansink, Een nieuwe wettelijke regeling voor de verzekeringsovereenkomst in titel 7.17 BW: een nieuw geluid?, blz. 1-27 (Blackboard).

Jurisprudentie:
Nader op te geven en op Blackboard.

Wettekst:
Titel 7.17 BW zal in de meest actuele vorm en nummering op Blackboard worden weergegeven. Bij het tentamen zal deze beschikbaar zijn.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. J.H. Wansink

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: In beginsel na afloop van de colleges.

 • Telefoon: 071 – 527 7401 (secretariaat); 010 – 4081556

 • E-mail: wansink@frg.eur.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.