Studiegids

nl en

Omgevingsrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid en de major-minor combinaties Onderneming, Recht en Management (Bedrijfswetenschappen) en Recht en Economie geldt als instapeis het vak ‘Staats- en bestuursrecht (BA II)’. Voor studenten Notarieel recht geldt als voorwaarde de vakken ‘Bestuursrecht – algemeen deel’ en ‘Bestuursrecht – bijzonder deel’ (BA-II). Voor studenten Fiscaal recht de vakken ‘Fiscaal bestuursrecht I’ (BA-II) en ‘Fiscaal bestuursrecht II’ (BA-III).

Beschrijving en Leerdoelen

Doel van het vak:
Het omgevingsrecht heeft betrekking op de fysieke leefomgeving. Concreet gaat het om het recht dat ziet op de bodem, het water, de lucht, de flora en fauna en de gebouwde constructies. Dit recht is veelal in afzonderlijke wetten opgenomen waarbij weinig aandacht is besteed aan afstemming en coördinatie.

In de afgelopen 10 jaar is sterk het besef gegroeid dat de verschillende delen van het recht die van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving meer integraal moeten worden benaderd. De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn daar voorbeelden van.

Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk zal het recht dat van toepassing is op ingrepen in de fysieke leefomgeving worden uiteengezet. In hoeverre kan de aanwezigheid van een rugstreeppad of een zandhagedis voorgenomen ruimtelijke ingrepen belemmeren? Hoe kan Nederland voldoen aan de Europese normen voor schone lucht, en tegelijkertijd toch doorgaan met de bouw van woningen en met name de aanleg van wegen die de luchtkwaliteit verslechteren? Wat zijn de gevolgen van de Europese kaderrichtlijn Water die voorschrijft dat de Nederlandse wateren uiterlijk in 2015 aan de kwalificatie ‘goed’ moeten voldoen?

De complexiteit van het omgevingsrecht en de al dan niet aanwezige samenhang of spanning tussen de verschillende onderdelen zullen tijdens de cursus duidelijk worden. Door middel van praktijkgerichte opdrachten zal de student worden gevraagd zijn/haar weg te vinden in het omgevingsrecht en worden gestimuleerd tot het nadenken over creatieve oplossingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Academische houding:

 • De student beschikt over kennis en inzicht in het ruimtelijk ordenings-, milieu, water- en natuurbeschermingsrecht, alsmede de bestaande, ontbrekende en gewenste samenhang daartussen;

 • De student is vanuit het vakgebied in staat kritisch te reflecteren op dit vakgebied.
  Juridische en professionele vaardigheden:

 • Studenten zijn in staat beginnende wetenschappelijke teksten te schrijven m.b.t. (de verschillende onderdelen van) het omgevingsrecht.

 • Daarnaast zijn studenten in staat tot presenteren van juridische informatie op het terrein van (de verschillende onderdelen van) het omgevingsrecht aan vakgenoten én in staat dergelijke informatie te ‘vertalen’ voor de niet jurist.

 • Ter voorbereiding voor voornoemde activiteiten zijn studenten in staat eenvoudig juridisch onderzoek te doen, bestaande uit het (snel) verzamelen en interpreteren van juridische informatie (zowel in papieren als digitale versie), alsmede het interpreteren van planologische gegevens zoals bestemmingsplannen en nota’s m.b.t. het milieubeleid.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 5

 • Namen docenten: M. Lurks en A. ten Veen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur en jurisprudentie om tijdens de werkcolleges actief en kritisch te kunnen reflecteren op de behandelde stof (wekelijks).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Eindwerkstuk en mondelinge inbreng gedurende werkcolleges (afronding eindcijfer)

Inleverprocedures
Worden bekend gemaakt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof (t.b.v. het eindwerkstuk) behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de werkcolleges

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • M.N. Boeve & V.M.Y. van ’t Lam (red.), Omgevingsrecht (,tweede druk, Europa Law Publishing

 • M.J. Tunnissen & Co van Zundert, Het bestemmingsplan, 14e druk, Kluwer: 2008. ISBN-13: 9789013057379.

Werkboek:
Digitaal beschikbaar via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: : M. Lurks (inhoudelijk)

 • Werkadres: Vereniging van Nederlandse Gemeenten / KOG, Steenschuur 25, Kamer A1.59

 • Bereikbaarheid: Beide coördinatoren zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar

 • Telefoon: 070-3738209/ 071 – 527 8559

 • E-mail: marco.lurks@vng.nl / c.de.kruif@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.