Studiegids

nl en

Moot Court Fiscaal

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Rechtsvinding theorie en praktijk.

Beschrijving

Van belang is dat de student vaardig wordt in het zelfstandig opzoeken van relevant juridisch materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur, en in het effectief gebruik maken daarvan ten behoeve van de onderbouwing van het door hem/haar te verdedigen partijstandpunt. Met behulp van casuïstiek wordt aan studenten een beeld geschetst van het soort problemen waarmee men in de fiscale praktijk van doen kan krijgen. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leren de studenten om een helder betoog, met goede argumenten onderbouwd, te presenteren en tegenspraak te leveren aan de wederpartij.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Fiscaal Moot Court heeft tot doel dat studenten de vaardigheid verwerven om zelfstandig, door grondige analyse van een zeer complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een steekhoudende juridische argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het voetlicht te brengen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • het zelfstandig opzoeken van (voor de casuïstiek) relevant materiaal aan wetgeving, literatuur en/of jurisprudentie in bibliotheek en databanken;

 • het schriftelijk verwoorden van een juridische argumentatie;

 • het mondeling presenteren van een juridisch betoog ten overstaan van een “rechtbank” (Moot Court).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: mr. A. Broekers-Knol en gastdocent uit de praktijk (advocatuur, rechterlijke macht, fiscale praktijk)

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestuderen van Pleitwijzer, laatste druk en bestuderen van Juridisch Wijzer, eerste druk.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. J.A. Booij, mevrouw Mr. C.M.S. Bornhaupt, mevrouw Mr. C.N.H. Lokerse, Mr. P.A. Bakker, Mr. M. Marinc en Mr. R. Vos.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestuderen van opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijke werken, welke tijdens de individuele werkcolleges worden besproken.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. A. Broekers-Knol, student-assistenten

 • Vereiste voorbereiding van studenten: De vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de Syllabus Moot Court Fiscaal Recht

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het gemiddelde cijfer (argumentenlijst telt één keer mee, het cijfer van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota twee keer) van de werkstukken (wegingsfactor 4)

 • Het cijfer van de videotrainingen (wegingsfactor 1)

 • Het cijfer van de Moot Court rechtbank (wegingsfactor 2)

Inleverprocedures
Door middel van hard copy of in sommige gevallen e-mail.

Examenstof

 • De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie op het terrein van het fiscale recht ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit 3 rechters (2 praktijkjuristen, 1 lid van het wp van de faculteit), in aanwezigheid van publiek.

 • De drie tussentijdse schriftelijke werkstukken ter voorbereiding van het uiteindelijke pleidooi behoren eveneens tot de examenstof.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ankie Broekers-Knol en Bart van Klink, “Pleitwijzer”, laatste druk.

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk

 • Bart van Klink en Ankie Broekers-Knol, Juridisch Wijzer, Prometheus, eerste druk.

Werkboek:
Casusboek Moot Court Bachelor Fiscaal Recht en door middel van Blackboard.

Reader:
Syllabus Moot Court Bachelor Fiscaal recht

Aanbevolen studiemateriaal
Literatuur: Specifiek per casus opgegeven stof.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mevr. mr. A. Broekers-Knol / mevr. mr C.N.H. Lokerse

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: Woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7841 / 071 – 527 7840

 • E-mail: a.broekers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica / Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Moot Court / Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: A 3.13

 • Openingstijden: 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7841 (Moot Court)

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl of belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de tussentijdse schriftelijke werken geschiedt individueel. De videotrainingen vinden plaats in groepen van vier.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.