Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Criminalistiek

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De cursus biedt een beknopte behandeling van recente inzichten in de interpretatie van technisch en wetenschappelijk bewijs aan de hand van een vergelijking van de twee meest krachtige forensische identificatiemethoden, de vingerafdruk en het DNA-profiel. Het leerdoel van de cursus is de student in staat te stellen kritische vragen te stellen bij het werk van forensische experts uit – hoofdzakelijk – technische en natuurwetenschappelijke hoek. De basis daarvoor vormt inzicht in de grondslagen van de criminalistiek, in de interpretatie en waardering van forensisch bewijs, de plaats van forensisch bewijs in het feitenonderzoek en in de rol van de forensisch deskundige. De cursus maakt deel uit van het onderzoekprogramma Forensische expertise.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Studenten bekendheid te geven met problemen rond interpretatie en waardering van technisch bewijs in het Nederlandse strafrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten hebben:

 • inzicht verkregen in en kennis van de mogelijkheden en beperkingen van forensisch onderzoek ten behoeve van opsporing en bewijsvoering;

 • inzicht verkregen in problemen die zich voordoen op het raakvlak van wetenschap (science) en recht;

 • inzicht verkregen in en kennis van de positie van de deskundige en het (technisch) deskundigenbewijs in Nederland en in niet-continentale strafrechtsystemen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. A.P.A. Broeders en Prof. Dr. P. De Knijff

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. A.P.A. Broeders

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen voorgeschreven literatuur, mondelinge presentatie, maken opgaven

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Mondelinge presentatie

 • Het schriftelijk tentamen en de mondelinge presentatie dienen afzonderlijk voldoende te zijn.

 • Het eindcijfer wordt voor 67% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 33% door de presentatie.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Broeders, A.P.A. (2003) Op zoek naar de bron, Kluwer: Deventer.

 • Broeders, A.P.A. en E.R. Muller (red.) (2008) Forensische Wetenschap, Kluwer, Deventer. ISBN 9789013046274

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Criminalistiek 2010-2011

Aanbevolen studiemateriaal

 • Broeders, A.P.A. (2005) Ontwikkelingen in de criminalistiek; Van vingerspoor tot DNA-profiel – van zekerheid naar waarschijnlijkheid, Boom Juridische uitgevers: Den Haag.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. A.P.A. Broeders

 • Werkadres: Steenschuur, Kamer C1.36

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Cursus omvat onder meer kennismaking met een groot aantal verschillende forensische disciplines, waarbij in een aantal gevallen dieper op het vakgebied wordt ingegaan.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.