Studiegids

nl en

Jeugdrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen; wel wordt juridische studenten aanbevolen het vak Inleiding Burgerlijk recht te volgen alvorens dit keuzevak te doen.

Beschrijving

Gedurende het keuzevak van vijf weken zal de positie van de minderjarige in het recht centraal. De eerste twee weken staat de positie van de minderjarige in het algemene civiele recht centraal (afstamming, gezag, adoptie, omgang, kinderontvoering). In week drie en vier zal de positie van de minderjarige bij opvoedproblemen centraal staan (dit is aan te duiden als het specifieke civielrechtelijke deel: jeugdzorg, jeugdbescherming, pleegzorg, plaatsing van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen). In week vijf zal het jeugdstrafrecht worden behandeld. De ochtendbijeenkomsten zijn hoorcolleges, in de middagbijeenkomsten is ruimte voor discussie, gastsprekers en videomateriaal. Elke student die het keuzevak volgt, dient eenmaal een schriftelijke opdracht in te leveren.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 1. Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de diverse aspecten van het jeugdrecht, waarbij privaatrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten centraal staan. Deze kennis en dit inzicht worden verkregen door bestudering van de positie van de minderjarige in het recht aan de hand van de volgende onderwerpen: minderjarigheid, gezag en omgang; afstamming, adoptie en kinderontvoering; jeugdzorg, jeugdbescherming en kinderbeschermingsmaatregelen; jeugdstrafrecht.
 2. Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop maatschappelijke ontwikkelingen hun weerslag vinden in het recht en in de wijze waarop het recht beantwoordt aan oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om actuele politieke thema’s als de wens om ouders meer opvoedingsondersteuning te bieden en de preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.
 3. Het verkrijgen van inzicht in de samenhang van het privaat-, straf- en bestuursrecht als onderdeel van het jeugdrecht. Dit is bijvoorbeeld belangrijk met betrekking tot de thema’s jeugdzorg en jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, de rechtspositie van de minderjarige en kindermishandeling.
 4. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.
 5. Het kunnen signaleren en inspelen op actuele ontwikkelingen in het jeugdrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft kennis van en inzicht in het jeugdrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.
 2. De student is in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het jeugdrecht en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het jeugdrecht zich ontwikkelt en manifesteert.
 3. De student is in staat om juridische teksten op het gebied van het jeugdrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.
 4. De student is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het jeugdrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M.R. Bruning

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M.R. Bruning

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van casuïstiek en andere opdrachten die in het werkboek zijn opgenomen

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

 • Tussentijds werk schriftelijk.

Inleverprocedures
Nader af te spreken.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Jeugdrecht en jeugdzorg, J.E. Doek, P. Vlaardingerbroek, laatste druk

Werkboek:
Jeugdrecht (onderwijsmaterialen)

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. drs. M.R. Bruning

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.