Studiegids

nl en

Forensische psychiatrie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De forensische psychiatrie bevindt zich op het raakvlak tussen de rechtswetenschap en de psychiatrie. Een veelheid aan disciplines is werkzaam op dit gebied, wat maakt dat men naast kennis van het eigen vakgebied ook voldoende inzicht moet hebben in de aanpalende disciplines.

Achtereenvolgens zullen volgende thema’s aan bod komen:

 1. Een korte en bondige inleiding in de psychiatrie, met nadruk op de fenomenologie en etiologie van stoornissen die belangrijk zijn binnen de forensische psychiatrie (illustratie aan de hand van live gesprekken met patiënten en videomateriaal).
 2. Evaluatie van het begrip toerekeningsvatbaarheid. Doel hierbij is het toelichten van de complexiteit van psychiatrische diagnostiek en van de bepaling van de (on)toerekeningsvatbaarheid; casuïstiek.
 3. Rapportage pro justitia. Doel is inzicht verwerven in de complexiteit van deze forensische kerntaak, en kennis te hebben van procedures en praktische bepalingen. Een belangrijk onderdeel is risicotaxatie, het inschatten van het risico op recidivisme.
 4. Forensische jeugdpsychiatrie. Doel van dit onderdeel is het bespreken van de specifieke kenmerken van het jeugdstrafrecht, en het inzicht verwerven in de bijzondere aspecten van jeugdforensische rapportage en behandeling.
 5. Forensisch psychiatrische behandeling. Belangrijkste doelstelling van dit deel is inzicht te bieden in specifieke bepalingen betreffende de terbeschikkingstelling (tbs), alsook de reden waarom deze maatregel thans zeer in de belangstelling staat. In dit deel komt ook de relatie tussen forensische hulpverlening en Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) aan bod, evenals de wet BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: inzicht verschaffen in de verschijningsvorm, ontstaanswijze en behandelmogelijkheden van psychiatrische stoornissen en in de wijze waarop dergelijke stoornissen van een individu een rol spelen in de strafrechtspraak en de justitiële bejegening; hoe zijn diagnostiek en behandeling wettelijk en praktisch geregeld?

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: beheersen van relevante basiskennis betreffende de 6 vermelde thema’s; zij beschikken over de kennis toekomstige ontwikkelingen binnen de forensische psychiatrie te volgen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. Dr. Th. Doreleijers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten worden geacht de opgegeven literatuur gedegen bestudeerd te hebben

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: idem

 • Vereiste voorbereiding door studenten: NVT

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk eindtentamen. De studenten die de colleges volgen kunnen de toets verspreiden door per college aan het begin van de ochtend twee tentamenvragen over de telkens bestudeerde stof te beantwoorden (goed voor 2x half punt; totaal in vijf weken max. 5 punten) en vervolgens bij de eindtoets nog eens 5 punten behalen.
Degenen die slechts eindtentamen willen doen, kunnen van de herkansing gebruik maken en dan in een keer max. tien punten halen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Bakker,F.A.M. & Raes, B.C.M. (2007): psychiatrie in het Nederlandse recht. Deventer: Kluwer.

 • dr. B.A. Blansjaar, mr. M.M. Beukers, dr. W.F. van Kordelaar (redactie) (2008): Stoornis en delict Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken. De Tijdstroom. ISBN 9789058981424

Werkboek:
Informatie wordt op Blackboard gezet: formats ter voorbereiding van colleges en werkgroepen

Reader:
Mogelijk.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Hengeveld, M.W. & Van Balkom, A.J.L.M. (red.) (2005): Leerboek Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.

 • Groen, H. & Drost, M. (red.) (2003): handboek Forensische geestelijke gezondheidszorg, Utrecht: De Tijdstroom.

 • Doreleijers, Th., Boer, F., Huisman, J., Vermeiren, R. en De Haan, E. (red.) (2006): Leerboek Psychiatrie Kinderen en Adolescenten . Utrecht: De Tijdstroom.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. Dr. Th. Doreleijers

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via secretariaat

 • Telefoon: Via secretariaat

 • E-mail: Via secretariaat

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.02 (mw. Reino Rustige)

 • Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (van 9.00 – 12.30 uur)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7528

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.