Studiegids

nl en

Rechtsfilosofie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Centraal staat de vraag wat rechtvaardigheid is. Daaraan gerelateerde vragen zijn de vraag naar goed en kwaad in het algemeen, de vraag wat onze rechten en plichten ― jegens elkaar én onszelf ― zouden moeten zijn, de vraag hoe we tot een rechtvaardig oordeel komen, de vraag naar de rechtvaardige staat, enzovoort.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In de meeste vakken van de juridische studie staat de verwerving van kennis van en inzicht in het positieve recht centraal. Het vak rechtsfilosofie heeft als oogmerk de student in te leiden in de normatieve en begripsmatige vragen en theorieën die schuilgaan achter het positieve recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student vertrouwd maken met de grondslagen en de meta(juridische) aspecten van het recht / de criminologie,

 • De student kritisch te laten reflecteren op de maatschappelijke en ethische context van het recht / de criminologie,

 • De student te trainen in het onderscheiden van feiten en meningen en zakelijke beantwoording van gestelde vragen,

 • De student in staat te stellen een beargumenteerde positie in te nemen in een (meta)juridisch dan wel criminologisch debat.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. Dr. A.A.M. Kinneging

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, te vinden op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: B. Bilski, M.Sc., dr. H.J.R. Kaptein, mr. dr. B.C. Labuschagne, dr. T.J.M. Slootweg, mr. A. Cuyvers, mr. T. Knijp, mr. dr. G.P.H. Kreijen e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van opgegeven literatuur en (bij deelname aan werkgroepen) schrijven van papers. NB: reeds op de eerste bijeenkomst dient een schriftelijk essay ingeleverd te worden. Zie de Blackboard-omgeving

 • Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, dan is hij verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student meer dan twee keer afwezig, dan kan hij vervolgens niet meer deelnemen aan het werkgroeponderwijs van het vak, kan hij geen papers meer indienen (en moet hij het werkgroepvervangend literatuurtentamen afleggen, zie hierna).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen .

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen over de hoorcollegestof

 • Papers over de werkgroepstof / hetzij schriftelijk tentamen over werkgroepvervangende literatuur

 • Schriftelijk tentamen over de hoorcollegestof = 50% van het eindcijfer. De herkansing voor dit deel bestaat uit een schriftelijk tentamen over de hoorcollegestof.

 • Gemiddeld cijfer van de werkgroeppapers, dan wel schriftelijk tentamen over de werkgroepvervangende literatuur = 50% van het eindcijfer. De herkansing voor dit deel bestaat uit het werkgroepvervangend literatuurtentamen.

 • Voor beide onderdelen dient tenminste een 5,5 te worden gehaald.

 • Het deelcijfer voor elk van beide onderdelen blijft geldig tot en met de herkansing, maar vervalt met ingang van het volgend academisch jaar.

Inleverprocedures
Specifieke informatie verschijnt op Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Hoorcollege: zie de Blackboard–omgeving van Rechtsfilosofie voor nadere opgave van literatuur

Werkgroepen / Werkgroepvervangend literatuurtentamen: zie de Blackboard-omgeving

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Rechtsfilosofie

 • Kamernummer secretariaat: A 328

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: Rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor hen die het werkgroepgedeelte niet kunnen of willen volgen is er een werkgroepvervangend literatuurtentamen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.