Studiegids

nl en

PDV's en Mathematisch Fysische Modellen (TU Delft)

Vak
2010-2011

In dit college worden voor een aantal fysische verschijnselen modellen opgesteld, die leiden tot partiele differentiaalvergelijkingen. Onderwerpen: warmte geleiding, stromingen van fluida, elastostatica, trillingen en golven, chemische en biologische modellen. Behoudswetten en balansvergelijkingen worden ingevoerd om de modellen te formuleren. Aandacht voor fysische en praktische aspecten. De student is in staat om voor modellen van continue media 1. balansen/behoudsvergelijkingen op te stellen; 2. deze te herleiden tot differentiaalvergelijkingen; 3. daarvoor analytisch een oplossing te construeren met aandacht voor exact versus benaderend, reikwijdte en praktische aspecten.

Tentaminering TUD
Huiswerkopdrachten tijdens college en afsluitend mondeling tentamen op afspraak
Verplichte literatuur TUD
D.F. Parker: Fields, Flows and Waves (an introduction to continuum models; Springer, 2003, ISBN 1852337087 *Voorkennis TUD*Analyse 3, Lineaire ALgebra 1, PDV 1
Vakcode TUD
WI3605
Werkvorm TUD
College

Links
Blackboard TUD
Studiegids TU Delft