Studiegids

nl en

Russische Letterkunde 3

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Goede kennis van het Russisch, Inleiding Russische Letterkunde en Seminar Russische Cultuurkunde.

Beschrijving

Net als Letterkunde 2, kent Letterkunde 3 een grotendeels chronologische opzet waarbij de belangrijkste stromingen binnen het modernisme centraal staan (symbolisme, acmeïsme en futurisme). Maar anders dan bij het tweedejaarsvak gaan we nu ook – zij het sporadisch – in op andere kunstvormen zoals beeldende kunst en film. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan middlebrow literatuur die zich de verworvenheden van de “hoge” literatuur op geheel eigen wijze toeëigent. Het overkoepelende thema van dit college is het beste samen te vatten onder de term “žiznetvorčestvo”: Het samengaan van leven en kunst, en tevens het bewust vormgeven aan het leven als ware het een kunstwerk.

Leerdoelen

  • Verder ontwikkelen van vaardigheid in het analyseren van proza, poëzie en film;

  • Kennisnemen van werken uit het Russische modernisme;

  • Vertrouwd raken met enkele mechanismen in de (culturele) geschiedschrijving en het proces van canonvorming;

  • Verder ontwikkelen van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Mondeling tentamen over de collegestof en de secundaire literatuur. Naast deze twee onderdelen kent het college enkele mondelinge en schriftelijke referaten.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Primaire bronnen worden in elektronische vorm beschikbaar gesteld. Secundaire literatuur wordt in hard copy uitgedeeld.

Aanmelden

Via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr.O.F.Boele