Studiegids

nl en

Geschiedenis van de filosofie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

geen.

Beschrijving

 • Deze collegereeks biedt een inleidend overzicht van de geschiedenis van de Westerse filosofie vanaf de Oudheid tot heden.

 • Tevens wil het grote wijsgerige thema’s (Zijn, denken, waarheid, taal, God enz.) dichterbij de student brengen.

 • Tenslotte wil het een bijdrage leveren aan een bezinning op de wijsgerige grondslagen van alle vakdisciplines binnen de studie.

Leerdoelen

 • Het college is erop gericht de student kennis van de voornaamste denkers en stromingen uit de Westerse wijsbegeerte te verschaffen.

 • De student leert om vragen van en over religies te betrekken op wijsgerige articulaties.

 • De in het college opgebouwde kennis is onmisbaar voor vakken die later in de opleiding aan de orde komen, met name Kennis en interpretatie, Godsdienstfilosofie, Ethiek en historische vakken, bijv. de Geschiedenis van het christendom.

Rooster

Zie daarvoor de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen. Tentamenstof is H.J. Störig, pp. 21-28; 87-105 en 118-230; 239-318; 337-506; 533-584; 631-668; 709-715.
  Voor herkansingen dient men zich in alle gevallen op te geven! NB: het tentamen beslaat ook de leesgedeelten die niet op het college aan de orde zijn geweest!

 • paper van max. 2 A-4 over een niet op college behandelde filosoof; voor verdere specificaties zie Blackboard.

Blackboard

Op Blackboard staan:

 • alle algemene cursusgegevens.

 • weekoverzicht van alle te behandelen onderwerpen.

 • oefenvragen bij het gebruikte studieboek.

 • oefententamens.

 • collegebijlagen, tevoren door student uit te draaien en mee te nemen.

 • map waarin studenten vragen bij het college kunnen stellen.

 • interessante links en literatuurtips.

Literatuur

H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie, Uitgeverij Het Spectrum B.V., 2000. ISBN 9027470731. Het is belangrijk dat de 25e herziene of een latere druk wordt aangeschaft, aangezien deze belangrijke wijzigingen en uitbreidingen heeft ondergaan t.o.v eerdere drukken.
De student dient wekelijks zorgvuldig het op Blackboard aangegeven gedeelte thuis te bestuderen.

Aanmelden

Reguliere studenten dienen zich aan te melden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.W. Sneller (docent)
Voor contractstudenten en toehoorders: Dr. J.G. Mooi, j.g.mooi@religion.leidenuniv.nl (bureau onderwijs)

Opmerkingen

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.