Studiegids

nl en

Exegese Oude Testament 2

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor dit college moeten zijn afgerond: de vakken ‘Hebreeuws’ en ‘Literatuur en cultuur van het Oude Israël’.

Beschrijving

In dit college worden de studenten getraind in de wetenschappelijke exegese van het Oude Testament. Dit betreft een nauwkeurige lezing en vertaling van de Hebreeuwse tekst, een tekstkritische analyse (vergelijking met Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen) uitgaande van het kritische apparaat in de Biblia Hebraica Stuttgartensia, en de toepassing van verschillende exegetische methoden (literaire kritiek; traditie-historische analyse; redactie-kritiek; literaire analyse). In het eerste blok wordt een verhalende proza-tekst behandeld (Numeri 22–24); in het tweede blok een profetische tekst (Jesaja 1:1–31). Bij de behandeling van deze teksten wordt stilgestaan bij enkele centrale thema’s van het oudtestamentisch onderzoek: de ontstaansgeschiedenis van de Pentateuch, de rol van buitenbijbelse bronnen (waaronder een profetie van Bileam, een hoofdrolspeler in de hoofdstukken uit Numeri) in de bestudering van de bijbel, en de compositie van het bijbelboek Jesaja als voorbeeld van de groei en ontwikkeling van de oudtestamentische profetische literatuur.

Leerdoelen

Doel is het ontwikkelingen van exegetische vaardigheden om oudtestamentische teksten op een wetenschappelijk verantwoorde manier te lezen met gebruikmaking van verschillende exegetische methoden. De student leert de tekst zoals die voor ons ligt te waarderen, en verkrijgt anderzijds inzicht in de onstaansgeschiedenis van de teksten.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van 3 cijfers, twee voor de beide blokken (2 x 35%) en een voor de eindpaper (30%).

Het cijfer voor de collegeblokken wordt vastgesteld op basis van
a. deelname aan colleges (voorbereiding en participatie).
b. referaat (mondelinge presentatie op basis van schriftelijke paper van max. 5 bladzijden, vooraf [24 uur vóór het college] in Blackboard te plaatsen). Bij de beoordeling van het referaat wordt zowel naar vakinhoudelijke zaken als naar algemene aspecten van de presentatie gekeken.

De eindpaper is een uitwerking van één van de twee gehouden referaten van max. 10 bladzijden. De deadline voor het inleveren van de paper is 20 januari 2012.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Zal tijdens het college worden opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Meer informatie bij de docenten: dr. W.T. van Peursen
Dr R.H. Oosting.

Opmerkingen

De deelnemers aan het college worden geacht voor de eerste bijeenkomst een werkvertaling van Numeri 22:2–21 gemaakt te hebben.