Studiegids

nl en

Theologie en filosofie van de islam

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Islamologie, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent).

Beschrijving

NB Cursus begint op donderdag 22 september 2011!

Deze cursus behandelt de belangrijkste thema’s uit de klassieke islamitische theologie en filosofie en geeft een overzicht van de hoofdfiguren, scholen en stromingen, zowel binnen de soennitische als de shi`itische islam. Thema’s uit de speculatieve en geopenbaarde dogmatiek, zoals de predikaten van God, vrijheid of voorbestemming, leer van de profeten, geloof, zonden, wonderen, engelen, jinns, shaitan en eschatologie, worden tijdens het college behandeld. Een chronologisch overzicht van het leven, werk en ideeën van de belangrijkste islamitische theologen en filosofen wordt verkregen op basis van zelfstandige bestudering van de boekenstof en de presentaties van studenten tijdens het college.

Leerdoelen

Kennis:
De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • de belangrijkste onderdelen van de islamitische geloofsleer te benoemen en te bediscussiëren;

 • een uiteenzetting te geven over de grondbeginselen van traditionalisme en rationalisme en het verschil tussen de twee benaderingen te duiden aan de hand van theologische standpunten en wederzijdse kritiek;

 • een overzicht te geven van het leven, werk en ideeën van de belangrijkste islamitische theologen en filosofen.
  Inzicht:
  De student heeft na afloop van de cursus inzicht in en besef van de mogelijke verscheidenheid aan standpunten ten aanzien van tal van theologische en filosofische onderwerpen.
  Vaardigheden:
  De cursus biedt een oefening in discussie- en presentatievaardigheden.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Actieve deelname aan het college (10% van het eindcijfer)

 • Deeltentamen (20% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Binyamin Abrahamov. Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.
Majid Fakhry. Islamic Philosophy, Theology and Mysticism: A Short Introduction. Oxford: Oneworld, 1997.
Ignaz Goldziher. “The Growth and Development of Dogmatic Theology.” Chapter 3 of Introduction to Islamic Theology and Law, pp. 67–115. Princeton NJ: Princeton University Press, 1981.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N. Dessing

Opmerkingen

Voor dit college geldt een verplichte aanwezigheid. Afwezigheid vaker dan twee keer leidt tot uitsluiting van de cursus.