Studiegids

nl en

De multireligieuze context van geestelijke verzorging

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Geestelijke verzorging vindt plaats in een multireligieuze en multiculturele context. Iemands opvattingen – bijvoorbeeld over lichaam, ziekte, schuld, verantwoordelijkheid – worden in hoge mate bepaald door iemands levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergrond

In dit college zullen gastdocenten uit de praktijk van de geestelijke verzorging met verschillende religieuze/levensbeschouwelijke achtergronden (o.a. pastor, pandit, imam, boeddhist, rabbi) over hun werk vertellen. Wat zien zij binnen hun eigen traditie als de achtergronden, uitgangspunten en doelstelling van hun werk? Hoe geven zij daar in de praktijk vorm aan?

Geestelijk verzorgers hebben in hun werk ook te maken met mensen die een andere culturele en religieuze achtergrond hebben dan zijzelf. In Nederland is er bovendien een grote groep mensen die los van tradities een geheel eigen levensbeschouwing construeert.
Ook kunnen veranderingen in de maatschappij aanleiding geven om op een andere manier na te denken over zingeving en existentiele vragen. In de colleges zulllen geestelijke verzorgers vertellen hoe zij omgaan met de diversiteit aan culturele en religieuze achtergronden waar zij in hun werk mee geconfronteerd worden. Tevens zullen er gastsprekers aan het woord komen die zich op een niet-traditionele manier bezighouden met geestelijke verzorging (o.a. personal coach, omgaan met bijna-dood-ervaringen).

Een geestelijk verzorger werkt niet aan in een multireligieuze context maar ook in een bepaalde organisatorische context. Dit vraagt om een bepaalde sensitiviteit voor de organisatie waarbinnen men werkt. Bovendien stelt een bepaald type organisatie, bijvoorbeeld de zorg, krijgsmacht of de politie, andere eisen aan de geestelijke verzorger. Om deze reden zullen in het college geestelijke verzorgers uit verschillende organisaties aan het woord komen.

Leerdoelen

  • Studenten weten na afloop van de colleges wat het vak geestelijke verzorging inhoudt, en hoe daaraan vorm wordt gegeven vanuit verschillende religieuze tradities (o.a. leren over individuele begeleiding en hulpverlening, rituelen, houden van bezinningsbijeenkomsten, vieringen)

  • Studenten leren over de praktijk van geestelijke verzorging in een contect van levens- en wereldbeschouwelijke pluriformiteit (o.a. confrontatie met andersgelovigen, fungeren als intermediair)

  • Studenten nemen kennis van de verschillende eisen die worden gesteld aan de geestelijke verzorger in verschillende type organisaties, en leren over het functioneren in een hierarchisch aangestuurde organisatie (o.a. advisering aan de organisatie, zorgvisie, identiteit van geestelijk verzorger)

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/studenten/studieplanning/rooster.html.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met gastsprekers + Zelfstandige literatuurstudie (ter voorbereiding van het schrijven van de paper).

Toetsing

aanwezigheid colleges, discussievraag voorbereiden, schrijven van een paper.

Blackboard

ja.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt op het 1e college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. e.m. de Boer.
Drs. M. Davidsen

Opmerkingen

Dit vak kan als BA of MA keuzeonderdeel kunnen worden gevolgd (bijvoorbeeld door studenten Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten, Islamitische Theologie, Psychologie, Pedagogiek). Toehoorders zijn welkom.