Studiegids

nl en

Arabische letterkunde

Vak
2011-2012

Toegangseisen

5711VTV13 & 5711VTV14 of gelijkwaardige kennis van het MSA: dit ter beoordeling van de examencommissie. Het lezen van een serie kort verhalen in het Arabisch (beschikbaar in het vogelnestje) waarover de studenten vragen moeten beantwoorden gedurende het eerste college. Wie de cursus als contractstudent wil volgen, wordt daarom verzocht contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Leerdoelen

Het college beoogt de leesvaardigheid te vergroten van zowel moderne (MSA) als klassieke Arabische teksten. Het college biedt ook een overzicht van de ontwikkelingen in de Arabische letterkunde, daarbij voortbouwend op het college inleiding literatuur Midden Oosten. Op college worden passages gelezen en gerezen problemen behandeld.

Rooster

Het rooster is hier beschikbaar.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Schriftelijke deeltoets (20%), presentatie en actieve deelneming waaronder vragen beantwoorden over de te lezen kort verhalen van de zomer (20%) en een eindtoets (60%). Deze kunnen bestaan uit het vertalen van Arabische passages ter toetsing van het tekstbegrip, alsmede vragen over de grammatica, tekstbegrip, inhoud en letterkundige significantie.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • F. Abu-Chacra, Arabic: An Essential Grammar. (Londen: Routledge, 2007).

  • W. Stoetzer, Arabische grammatica in schema’s en regels. (Muiderberg, 1991 of Bussum, 1997).

  • H. Wehr, A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, Considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca N.Y., 1994).

  • Literatuur op blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

“Dr. D. Heshmat”:mailto:d.heshmat@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

—-