Studiegids

nl en

Literatuur van Zuid- en Zuidoost-Azië

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding op de literaire culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië: teksten en hun verbanden met de culturele en historische context. Er wordt aandacht besteed aan klassieke zowel als moderne literatuur, aan mondelinge zowel als geschreven teksten, aan handschriften zowel als gedrukte boeken, aan India en omringende landen zowel als Indonesië en Zuidoost-Azië in het algemeen.

De problematiek die de revue passeert is gevarieerd. Zij omvat onder andere: de moderne Indiase literatuur in het Hindi en Engels, de verspreiding en voortdurende aanpassing van de klassieke epen Ramayana en Mahabharata in Zuid- en Zuidoost-Azië, de mondelinge voordracht van traditionele verhalen en moderne poëzie in Indonesië en de hedendaagse populaire literatuur in het Indonesisch. Bij deze gevarieerde thematiek blijft het college gefocust op de wisselwerking tussen teksten en de maatschappelijke, politieke en religieuze omgeving waarbinnen ze worden geschreven, voorgedragen, gelezen, gehoord en besproken.

Het studiemateriaal van deze collegeserie omvat twee soorten teksten: wetenschappelijke en literaire. De studenten lezen wekelijks ter voorbereiding van het college één tot drie wetenschappelijke artikelen of hoofdstukken over het thema van die week én een of enkele relevante korte literaire teksten (in Engelse of Nederlandse vertaling). Voorafgaand aan het college voeren zij daarover een aantal huiswerkopdrachten uit. Naast de colleges lezen de studenten gedurende het semester zelfstandig één langer literair werk (in vertaling), te kiezen in overleg met de docenten.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van deze cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding.

  • fundamentele kennis van en inzicht in de literatuur van Zuid- en Zuidoost-Azië en haar culturele positie in Zuid- en Zuidoost-Azië in heden en verleden;

  • fundamentele kennis van en fundamenteel inzicht in actuele wetenschappelijke debatten over literatuur in Zuid- en Zuidoost-Azië;

  • training van het analytisch vermogen m.b.t. literair-culturele vraagstukken door middel van kritische beschouwing van studies over literatuur in Zuid- en Zuidoost-Azië.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden mét link naar het rooster op de opleidingswebsite.

Werkvorm

hoor-/werkcollege

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. Indien voor een combinatie van toetsvormen wordt gekozen: graag aangeven welke weging gehanteerd wordt in de totstandkoming van het eindcijfer. Druk op F1 voor de mogelijkheden:

De toetsing van Literaturen van Zuid- en Zuidoost-Azië bestaat uit de volgende elementen:

  1. Doorlopende beoordeling van de huiswerkopdrachten (40% van het eindcijfer).
    1. Referaat over de gelezen langere literaire tekst (10% van het eindcijfer).
    2. Schriftelijk tentamen aan het eind van de collegeserie (50% van het eindcijfer).

Om voor Literaturen van Zuid- en Zuidoost-Azië te slagen, dient een student een voldoende (d.w.z. een 6 of hoger) te halen voor het schriftelijke tentamen en het gewogen gemiddelde van de drie toetselementen, en dient hij of zij actief aan ten minste 75% van de collegebijeenkomsten te hebben deelgenomen. Alleen elementen waarvoor een onvoldoende (d.w.z. een 5 of lager) is behaald, kunnen worden herkanst. Voor het element ‘doorlopende beoordeling’ en het referaat is herkansing slechts mogelijk door hernieuwde deelname aan de cursus in een volgend studiejaar. De cursus is een integraal pakket. Alle elementen dienen in hetzelfde studiejaar te worden afgerond. Er kunnen geen deelcijfers “blijven staan” voor een volgend studiejaar.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? Ja of Nee

Blackboard is het voornaamste communicatiemiddel tussen docenten en studenten buiten de collegebijeenkomsten. Registratie voor de cursus op Blackboard is essentieel.

Literatuur

Titels handboeken en/of readers die bij de cursus gebruikt worden; waar deze aangeschaft moeten worden en in hoeverre deze literatuur vooraf bestudeerd moet worden.

Nader bekend te maken.

Aanmelding

Aanmelden via uSis verplicht
Registratie in Blackboard is verplicht

Contact

Namen en (web)adressen waar studenten terecht kunnen voor meer informatie.

s.suryadi@hum.leidenuniv.nl