Studiegids

nl en

Oud-Friese taal en letterkunde

Vak
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In de noordelijke streken van ons land en van Duitsland ontwikkelde zich in de loop van de dertiende eeuw een eigen Friestalige schriftcultuur. Niet zo uitbundig en divers als in het zuidelijker Holland of het oostelijker Saksenland, maar wel heel karakteristiek. Bovendien is het geschreven Fries uit die tijd nogal conservatief vergeleken bij de naburige geschreven volkstalen. Door deze cursus stap je in een andere wereld. Je raakt vertrouwd met het Oud-Fries aan de hand van verschillende rechtsteksten die diverse aspecten van het – vaak gewelddadige – dagelijks leven belichten. Je maakt ook kennis met Fries-ideologische propaganda (toen al!) en poëzie. Er wordt aandacht besteed aan een aantal taalkundige aspecten, die typisch (Oud-)Fries zijn, en aan de historische en sociale context van Friesland in de Middeleeuwen.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student in staat een Oudfriese tekst van een gemiddelde moeilijkheidsgraad te vertalen en te plaatsen in de cultuur-historische context.

Studielast

5 ects

Literatuur

  • R.H. Bremmer, Introduction to Old Frisian. History, Grammar, Reader, Glossary (Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 2009).

  • R.H. Bremmer, ‘Hir is eskriven’. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum: Verloren / Leeuwarden: Fryske Akademy, 2004).

  • Reader met artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, of eventueel tentamenvervangend werkstuk.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Prof.dr. R.H. Bremmer, van Eijckhof 4, k. 204b, tel. 071-527 2162,

Aanmelden

Via uSis.

Blackboard

Ja, zie blackboard.

Opmerkingen

Ieder college begint met een hoorcollege-achtige vorm, waarin de docent een bepaald onderwerp behandelt. Daarna volgt taalkundige en inhoudelijke bespreking van een tekstgedeelte dat de studenten thuis hebben voorbereid, meestal in samenhang met een artikel. De voertaal is Nederlands (but English is no problem at all, if necessary).

De cursus kan zelfstandig gevolgd worden, maar bijvoorbeeld ook ingepast worden bij de minor Mediëvistiek of bij de specialisatie Oud-Germaans van de Opleiding Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap.

Uitbreiding van het aantal studiepunten is mogelijk in overleg.