Studiegids

nl en

Chinese Buddhism

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Aanbevolen: Inleiding boeddhisme of vergelijkbaar

Beschrijving

Het verzamelen van kennis over boeddhisme in China, in het bijzonder in een ver, niet-modern verleden, moet velen wellicht als één van de wel meest antiquarische en irrelevante academische hobbies voorkomen die men zich maar voor kan stellen. Immers, wie is er vandaag de dag, ruim vijftig jaar na de communistische machtsovername, in de Volksrepubliek China überhaupt nog boeddhist? Maar zelfs al men eerst en vooral naar Leiden gekomen is om de huidige samenleving in de PRC te begrijpen, of de Chinese gemeenschappen in Taiwan, Singapore, of Amsterdam, dan blijkt, bij nadere beschouwing, een goede kennis van hun boeddhistische erfgoed toch niet alleen nuttig, maar zelfs onontbeerlijk. Boeddhisme heeft deze samenlevingen op duizend-en-één manieren, ten diepste mede gevormd.
Maar daarnaast biedt de studie van boeddhisme in China uiteraard ook een uitgelezen kans om zich binnen zulke boeddhistische kaders met fundamentele vragen over het menselijke bestaan uiteen te zetten, en bijvoorbeeld kennis te nemen van wat sommige slimme en wijze lieden te melden hadden over het probleem van leven en dood of over lijden en de verlossing daarvan, en zulk soort vragen meer. Of zij biedt een gelegenheid om zich verder te verdiepen in meer algemene, sociaal-maatschappelijke kwesties, zoals rond de spanning tussen religieuze en seculiere domeinen of rond de bemiddeling van wereldlijke macht en religieus gezag in een samenleving. Welke rol speelde boeddhisme daarin, met name in de niet-moderne tijd? Hoe kunnen we religieuze, doctrinaire en ideologische teksten begrijpen tegen hun historische, sociale, politieke en economische achtergronden?

Onderwijsvorm

Dit is nadrukkelijk geen hoorcollege, waarin men achteruit kan leunen en door het maken van aantekeningen van voordrachten & PowerPoints informatie opneemt, maar een actief werkcollege. U bent zelf een groot deel van de tijd aan het woord. We proberen zoveel mogelijk bij concrete boeddhistische inhouden te beginnen. Voor deze werkbijeenkomsten vormt voorafgaande, aandachtige lezing van een keur aan vertaalde Chinese religieuze teksten daarom de basis, en het startpunt voor de daaropvolgende bespreking en voor het later daaruit voortvloeiende lees- en schrijfwerk (essay). Deelnemers worden daarom geacht het leesmateriaal zodanig voor te bereiden dat ze op basis daarvan een actieve en kritische bijdrage kunnen leveren. Iedereen moet in principe in staat zijn om tijdens elk college een korte samenvatting te geven van de vertalingen en de daarbij geboden naslag. Daarom graag voorafgaand aan ieder werkcollege een korte samenvatting met vragen inleveren (via e-mail), niet langer dan één A4. Ik kan zo nu en dan één of enkele cursisten vragen om de stukken kort in te leiden.

Leerdoelen

  • We raken vertrouwd met de basisfeiten en de algemene chronologie van het boeddhisme in China. Er zal zo hier en daar ook verder op boeddhisme in het algemeen en op haar voorgeschiedenis in India ingegaan worden.

  • We nemen kennis van de belangrijkste stromingen, ideeën en praktijken van boeddhisme in China. We doen dit zoveel als mogelijk op basis van teksten in vertaling en van enige korte achtergrondartikelen of -hoofdstukken.

  • We verwerven al doende inzicht in de veelvormigheid van boeddhisme en ook in de complexe sociale, politieke en economische krachtenvelden waarin boeddhisme zich in China ontwikkeld heeft, en die daaraan ten grondslag liggen.

  • Er ligt in dit college een speciale nadruk op de vroegste verspreiding en ontwikkeling van boeddhisme in China; de relaties met ommelanden, zoals India en Tibet; met zo nu en dan een blik op de huidige situatie.

  • We leren selectief lezen in omvangrijk en divers primair & secundair materiaal; bijvoorbeeld het leren lezen en contextualiseren van boeddhistische teksten, in vertaling; het extraheren van relevante delen uit artikelen & hoofdstukken die vanuit diverse perspectieven zijn geschreven; en het hanteren van de onder­scheiden tussen doctri­naire & narratieve primaire bronnen, enerzijds, en secundaire analyse & beschouwing daarop, anderzijds.

  • We ontwikkelen algemene academische vaardigheden, zoals het leren stellen van goede, wetenschappelijke vragen; het kritisch vergaren van informatie; en het effectief presenteren daarvan, zowel mondeling als schriftelijk.

Studielast

5 EC * 28 studiebelastingsuren = 140 uur

Literatuur

Aankondiging volgt.

Toetsing

Actieve deelname 20%, referaat 20%, essay 60% 5 ECTS.

Rooster

Zie de opleidingswebsite voor tijd en plaats.

Aanmelden

Via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Blackboard Ja, Blackboard

Contact

H.W.A.Blezer@hum.leidenuniv.nl