Studiegids

nl en

Integrated Korean 1b: Spreken en Luisteren

Vak
2011-2012

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester, gericht op het verder ontwikkelen van de spreek- en luistervaardigheid. Hierin staan de gesproken reproductie en interactieve communicatie van de studenten onderling centraal, d.m.v. het formuleren van vragen en van adequate reacties daarop, herhaling- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel enz.. Ten behoeve van de luistervaardigheid worden oefeningen gedaan aan de hand van het Workbook Tevens worden videoclips en fragmenten uit een drama of een film getoond ter bevordering van het globale verstaan van onbekende informatie en culturele elementen. Het biedt verder voor de bijvakkers de gelegenheid om kennis te maken met vaktermen en uitdrukkingen, indien er sprake is van de opsplitsing in twee groepen van resp. hoofd- en bijvakkers.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

n.v.t.

Leerdoelen

 • Zich verstaanbaar maken en formuleren van alledaagse taken in korte bewoordingen over de directe omgeving.

 • Gebruiken van een reeks uitdrukkingen en een beperkt aantal eenvoudige structuren waarbij de zinnen verbonden worden met eenvoudige voegwoorden.

 • Communiceren van basisinformatie over de achtergrond van de student zelf, zoals studie, familie, vrije tijd etc.

 • Helder uitspreken en vlot lezen van onbekende teksten en herkennen/verstaan van een eenvoudig gesprek in een laag tempo m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Begrijpen/invullen van globale/specifieke informatie in het opgedragen luistermateriaal.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • 2-wekelijks schriftelijke toets over de kennis van behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • 2-wekelijks voordracht van een zelfgemaakte dialoog. (10% van het eindcijfer).

 • luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen, aan het eind van het semester. (30% van het eindcijfer)

 • mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid, aan het eind van het semester. (50 % van het eindcijfer)
  Het eerste onderdeel valt samen met die van IK 1a (Spreken en Luisteren). Het derde onderdeel geschiedt gezamelijk, terwijl het vierde plaatsvindt op individuele basis of in een groep van twee.
  Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de vier onderelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5,5 uit 10. In geval van herkansing is die er voor elk van de vier onderdelen afzondelijk.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1 & 2. Second edition, Honolulu 2009.
M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1& 2. Second edition, Honolulu 2009.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.