Studiegids

nl en

Teksten Arabisch 2: islamitische teksten

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Succesvol afronden van Grammatica Arabisch 1 & 2, of – ter beoordeling van de examencommissie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Beschrijving

Op dit college wordt de grammatica zoals geleerd in de voorgaande colleges toegepast op moderne islamitische teksten. De student krijgt inzicht in het taalgebruik in religieuze context alsmede in de debatten van de betreffende periodes. Op het college wordt een korte tekst gelezen, “Ḥijāb al-Nisā’ min al-Jiha al-Dīniya” (vrouwen sluier vanuit een religieus standpunt) van Muḥammad ʿAbduh (1849-1905), de beroemde Egyptische jurist en religieuze geleerde, beschouwd als een van de belangrijkste figuren van het islamitische reformisme.

Leerdoelen

Kennis: De student verkrijgt kennis van zowel de grammatica en terminologie als van de achtergrond van de begrippen zoals gebruikt in verschillende islamitisch-theologische bronnen.

Inzicht: De student krijgt inzicht in de wijze van redeneren van hedendaagse islamitische theologen.
Vaardigheden: De student leert de verworven kennis van de Arabische grammatica toepassen op verschillende soorten islamitische bronteksten van relatief eenvoudige aard.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Participatie en op college te uitvoeren opdracht 40%
Eindtentamen 60%

Deelname aan de herkansing is uitsluitend toegankelijk voor studenten van wie het gemiddelde van participatie en op college te uitvoeren opdracht + tentamen onvoldoende is.
Het eindcijfer na de herkansing wordt als volgt bepaald: Participatie en op college te uitvoeren opdracht (40%) + herkansing (60%).

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Beschikbaar op Blackboard

  • Muḥammad ʿAbduh, “Hijab al-Nisa’min al-Jiha al-Diniya”, in al-Aʿmāl al-kāmila li-al-imām Muḥammad ʿAbduh; ǧamaʿahā wa-ḥaqqaqahā wa-qaddama lahā Muḥammad ʿAmāra, Bayrūt : al-Muʾassasa al-ʿArabiyya li-al-Dirāsāt wa-al-Našr, 1972.
    Door studenten mee te nemen naar werkcollege (verplicht!):

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie]

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Dr. D.Heshmat