Studiegids

nl en

World Art Studies: China en het museum. Het verzamelen en tentoonstellen van Chinese kunst van de zestiende eeuw tot nu toe

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Aan de hand van de studie van Chinese materiële cultuur wordt in dit werkcollege een facet van de geschiedenis van het museum behandeld, te beginnen bij de Kunst- und Wunderkammer van de Renaissance. Onderwerpen worden in chronologische volgorde behandeld. Het vertrekpunt is literatuur waarin wordt beschreven hoe vanaf de zestiende eeuw Chinese objecten werden verzameld en getoond in China en Europa. Ook wordt ingegaan op teksten waarin verzamelingen worden geduid als sociale en culturele representaties en er is ruimte voor concrete voorbeelden van hoe kunstobjecten tussen culturen werden uitgewisseld en als “exotica” tentoongesteld konden worden in China en Europa. Het accent ligt in dit werkcollegfe op de vroeg-moderne periode, maar ook aspecten van de negentiende eeuwse verzamelcultuur worden behandeld. Het werkcollege besluit met drie sessies gewijd aan aan de museale presentatie van Chinese objecten in het China en Europa van de twintigste eeuw.

Leerdoelen

De student:

  • verdiept zijn kennis van de samenhang tussen kunst en culturele uitwisseling door de eeuwen heen;

  • doet feitelijke kennis op over het specifieke voorbeeld van de Chinese materiële cultuur;

  • leert terugkerende patronen te herkennen in het verzamelen en tentoon stellen in zowel historische als contemporaine context;

  • leert de methodologische middelen kennen om het object met structuren in kunst, cultuur en geschiedenis in verband te brengen.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege, met veel ruimte voor discussie, op basis van literatuur die men vooraf dient te bestuderen. Per sessie wordt elke student geacht een vraag te abstraheren uit de opgegeven literatuur, toegelicht in de vorm van een korte paper (circa 1 A4). Papers zijn verplicht en worden na elke sessie ingenomen. Op deze wijze kan men zich goed voorbereiden op de discussies.

Per keer verzorgt een student een presentatie over de opgegeven literatuur. Ook wordt daarbij een woordenlijst samengesteld, met namen, termen en concepten die de student aanvankelijk nog niet kende. Deze begrippenlijst stuurt de student van tevoren op naar de docent. De lijst zal via Blackboard beschikbaar worden gemaakt.

Afhankelijk van het aantal studenten kan van cursisten gevraagd worden om aanvullende literatuur door te nemen en daarover verslag uit te brengen. Verder is een excursie gepland naar Museum Volkenkunde, waaraan studenten bijdragen in de vorm van korte presentaties, schriftelijk of mondeling ter plekke.

Presentaties zijn bedoeld om het begrip van de stof te intensiveren en de betrokkenheid van een ieder bij de dsicussies te versterken. Bovendien bereid men zich ermee voor op het eindwersktuk (circa 1500 woorden).

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  1. Wekelijkse opdrachten, uitgaande van de literatuur (20%).
  2. Elke student verzorgt een presentatie (30%).
  3. Eindwerkstuk (1500 woorden; 50%).

Blackboard

Ja.

Literatuur

Een over zicht van de literatuur per sessie wordt uiterlijk één week van tevoren via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: A.K. Grasskamp, MPhil

Opmerkingen

Dit werkcollege staat behalve voor BA jaar 2 studenten van de BA Kunstgeschiedenis ook open voor studenten van de opleiding Talen en Culturen van China.