Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Museums en Collecties en Beeldende Kunst 500-1800: Kooplieden als kunstliefhebbers. Verzamelaars en opdrachtgevers in de Noordelijke Nederlanden (1600

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege.

Beschrijving

In de vroegmoderne periode kende de Republiek der Verenigde Nederlanden een bloeiende verzamelcultuur in de zeventiende en achttiende eeuw, die grotendeels werd gedomineerd en getypeerd door kapitaalkrachtige kooplieden. Er is echter nog maar weinig systematisch (kunst)historisch onderzoek gedaan naar de Hollandse koopman als cultureel ondernemer en “liefhebber”. In deze cursus kijken we naar zijn activiteiten als verzamelaar en als opdrachtgever, en naar de manier waarop kooplieden zich lieten afbeelden. Daarbij staan zowel tekstuele, archivalische bronnen (catalogi, inventarissen) als kunstwerken centraal.

Leerdoelen

  • Kritisch analyseren van bronnen en literatuur met betrekking tot het gekozen onderwerp; – inzicht verwerven in de historische context van particuliere verzamelcultuur en mecenaat in de vroegmoderne periode; – oefenen van heldere mondelinge en schriftelijke verslaggeving op wetenschappelijk niveau.

Rooster

Conceptrooster: donderdag 9.00 – 11.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandig bestuderen van (archivalische) bronnen en literatuur.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Onderzoeksopdracht, referaat en werkstuk. Het werkstuk omvat 6500 woorden (ca. 12-14 bladzijden).

Blackboard

Ja.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M. Keblusek: m.keblusek@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

N.v.t.