Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Introductie in de linguïstiek en in de neurocognitieve psychologie

Vak
2011-2012

Doel van dit eerste deel is van de minor is de relevante achtergrondkennis van de studenten met verschillende achtergrond zoveel mogelijk gelijk te trekken. In deze fase van de minor zijn de studenten in twee groepen gescheiden.

Leerdoelen

De student wordt vertrouwd gemaakt met de basisconcepten in de cognitieve wetenschappen, in het bijzonder de cognitieve psychologie en de psycho- en neurolinguïstiek. Daardoor leert de student de terminologie en belangrijkste vraagstellingen in deze disciplines kennen en kan deze in aansluitende modulen verdiepen.

Beschrijving

Deze cursus geeft een algemene inleiding in de cognitieve wetenschappen met een bijzondere focus op het psycho- en neurolinguïstische en cognitief-psychologische perspectief. De cursus gaat over het functioneren, disfunctioneren, en de neuronale implementatie van algemene cognitieve vaardigheden zoals waarneming, aandacht, geheugen, denken, actiecontrole en taal. Op het gebied van de psycholinguïstiek worden basisconcepten in de (experimentele) taalkunde besproken en volgt een eerste kennismaking met de neurolinguïstiek.

Inleiding in de psycho- en neurolinguïstiek (4 colleges):
1. psycholinguïstiek I – experimentele studies over de productie van klanken en woorden (gesproken taal; Schiller)
2. psycholinguïstiek II — experimentele studies over de perceptie van klanken en woorden (geschreven taal; Schiller)
3. psycholinguïstiek III –inleiding in psycholinguïstische aspecten van kindertaalverwerving en -taalverwerking (Levelt)
4. neurolinguïstiek I — inleiding in neurolinguïstische aspecten van taal- en spraakproductie (Schiller)

Inleiding in de neurocognitieve psychologie (5 colleges):
1. Introductie, geschiedenis en methodiek (Band)
2. Perceptie en aandacht (Nieuwenhuis)
3. Geheugen (Nieuwenhuis)
4. Motoriek (Band)
5. Controlefuncties (Band)

Literatuur

  • PDF links on Blackboard

  • Ward, J.; The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press (2010) 2nd Edition.

Werkwijze/ onderwijsvormen

Colleges en zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.