Studiegids

nl en

Wetenschappelijke Vorming

Vak
2011-2012

Beschrijving

In dit onderwijsblok komen de onderdelen Wetenschapsleer, Kritisch lezen van artikelen en Training presentatietechnieken aan bod.

Wetenschapsleer wordt in het blok behandeld aan de hand van colleges over algemene methodologie van klinisch wetenschappelijk onderzoek en daarbij wordt een kleine zijsprong gemaakt naar wetenschapsfilosofie. In de eerste week van het blok ligt het accent op de opzet en uitvoer van geneesmiddelentrials, daarna komt observationeel onderzoek (follow-up studie en case-control studie ) aan bod.

Het onderwijs in presentatietechnieken vindt plaats in werkgroepverband. Alle studenten houden twee presentaties voor hun werkgroepgenoten, eenmaal om te oefenen en feedback te krijgen en eenmaal voor een cijfer. In dit blok krijgen studenten twee gepubliceerde randomized controlled trials om kritisch te lezen, te beoordelen en te presenteren.

Tijdens het blok doen alle studenten samen ook zelf een echt wetenschappelijk onderzoek. Achtergrond is dat artsen overspoeld worden met informatie en vooral ook met advertenties waarin geneesmiddelen door de farmaceutische industrie worden aangeprezen. Uit een eerdere publicatie bleek echter dat slechts een minderheid van de claims in geneesmiddelenadvertenties evidence based is. Met 300 studenten kan in korte tijd een aanzienlijk aantal geneesmiddelenadvertenties worden bestudeerd. Elke student beoordeeld zelfstandig de kwaliteit en validiteit van de randomized controlled trial waarop de claim gebaseerd is. Ook kijken de studenten hoe goed de claims worden ondersteund door de resultaten uit de randomized controlled trial. Dit gebeurt met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten waar voorafgaande aan het individuele beoordelen tijdens kleinschalig werkgroeponderwijs mee is geoefend. De resultaten van de beoordeling kunnen de studenten via een internet link invoeren. Mede hierdoor kunnen de resultaten nog tijdens het blok samengevoegd en geanalyseerd worden.

Doel

 • De student kan een wetenschappelijk artikel over een randomized controlled trial kritisch lezen,en de belangrijkste informatie hieruit samenvatten .

 • De student kent de belangrijkste onderzoeksopzetten (randomized controlled trial, follow-up studie, case-control studie) met hun voor- en nadelen.

 • De student kent de vragen uit de ‘Users’ Guide to the medical literature – How to read a paper on therapy’ en kan die gebruiken om de validiteit van gepubliceerde geneesmiddelentrials te beoordelen.

 • De student heeft inzicht in wetenschapstheorieën: grondslagen en samenhang.

 • De student heeft inzicht in marketingstrategieën van de farmaceutische industrie.

 • De student kan de toepassing van wetenschapsleer binnen de geneeskunde onderkennen

Training presentatietechnieken:

 • De student kan een mondelinge presentatie tekstueel structureren.

 • De student beheerst het gebruik van visuele middelen tijdens een presentatie.

 • De student kan de eigen kwaliteiten als spreker herkennen.

 • De student kan de eigen presentatie zakelijk beoordelen en verbeteren met betrekking tot de interactieve kwaliteit ervan.

 • De student kan bewust communicatie over en weer met het publiek hanteren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, statistiekpractica, zelfstudieopdrachten.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een tentamen (80% van het eindcijfer). De werkgroepen presentatietechnieken worden afgerond met een toets, het cijfer hiervoor is 20% van het eindcijfer.