Studiegids

nl en

Specialisatie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Allen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

Na afronding van dit onderdeel hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
“De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om op grond van zijn wetenschappelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de systematische verdieping van verschillende aspecten van de verschillende rollen van de docent in de school.”

Beschrijving

Door middel van een specialisatie verdiept de dio zich in een vakdidactisch onderwerp dat relevant is voor zijn of haar professionele ontwikkeling. Een DIO werkt samen met een of enkele collega-dio’s aan de specialisatie. De volgende specialisatievormen zijn mogelijk: – praktijkonderzoek n.a.v. een vraag/probleem afkomstig uit het eigen vakonderwijs; – ontwikkelingsonderzoek, bijv. een leergang of lessenreeks ontwikkelen, uitproberen en evalueren; – literatuurstudie gericht op een onderwerp uit de vakdidactiek dat goed aansluit bij de professionele ontwikkeling van de dio; – deelname aan vakdidactisch onderzoek van ICLON-medewerkers naar de kennisbasis, professionele ontwikkeling en beoordeling van docenten.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Vanuit het onderdeel Vakdidactiek 1 worden de dio’s tijdig ondersteund bij het kiezen van het onderwerp. Vervolgens vinden enkele besprekingen plaats waarin vraagstelling, inhoud en werkwijze van de specialisatie worden uitgewerkt. Op basis hiervan maken de dio’s een specialisatieplan. Op grond van dit plan kan met de uitvoering van de specialisatie kan worden begonnen, onder begeleiding van de betreffende vakdidacticus en een onderzoeker. De specialisatie resulteert in een mondelinge rapportage en een product in de vorm van een artikel of een essay (in het geval van een literatuurstudie). Bij de diploma-uitreiking in september en maart wordt een prijs uitgereikt voor de beste specialisatie in de voorafgaande periode.
Ten behoeve van de specialisatie kunnen activiteiten als een studiereis en deelname aan externe trainingen worden ondernomen, zulks altijd in overleg met de begeleider van de specialisatie.

Toetsing

De specialisatie resulteert in een product in de vorm van een artikel of een essay (alleen voor literatuurstudie). De tekst van een essay wordt zodanig ingeleverd dat deze –direct of na enige bewerking- te publiceren zou zijn in een vaktijdschrift (artikel) of op de opiniepagina van NRC/Handelsblad (essay). Het product wordt beoordeeld aan de hand van een rubric.

Literatuur

NB: Deze boeken worden aangeraden, maar hoeven niet verplicht aangeschaft te worden.
Baarda, D.B., & De Goede, M.P.M. (2001). Basisboek methoden en technieken (derde, herziene druk). Groningen, Houten: Stenfert Kroese.
Baarda, D.B., De Goede, M.P.M., & Teunnissen, J. (1995). Basisboek kwalitatief onderzoek. Houten: Stenfert Kroese.
Oost, H., & Markenhof, A. (2002). Een onderzoek voorbereiden. Baarn: HB Uitgevers.
Ponte, P. (2002). Onderwijs van eigen makelij. Actieonderzoek in scholen en opleidingen. Baarn: Nelissen BV.

Digitale leeromgeving

De Blackboardmodule Specialisatie bevat nadere informatie. Hier is een toolbox te vinden, die bedoeld is ter ondersteuning op methodologisch gebied. Bovendien is in deze module een groot aantal specialisatieproducten uit de afgelopen jaren verzameld. DIO’s moeten zich zelf enrollen in deze site. http://blackboard.leidenuniv.nl

“Rooster”:

http://sites.google.com/a/iclon.leidenuniv.nl/roosters-lerarenopleiding/ of secretariaat van de lerarenopleiding.