Studiegids

nl en

Vakdidactiek 1 Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen (master)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

We gaan uit van de praktijk van de 6 disciplines waaruit CKV is samengesteld, te weten Beeldend, Drama, Muziek, Dans, Film en Wereldliteratuur, die ieder bestudeerd worden vanuit de 4 verplichte domeinen, t.w. culturele activiteit, kennis van kunst & cultuur, praktische activiteit en reflectie. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan diverse eenvoudige werkvormen en het didactiseren van de lesstof.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

De Kunstautobiografie en de analyses van de 6 bezochte activiteiten komen in opzet overeen met de opdrachten die ook voor de leerlingen van CKV verplicht zijn en de zelf ontworpen en geschreven lessenserie dient direct te gebruiken zijn voor het onderwijs van het vak CKV, waarin stage gelopen wordt..

Toetsing:

Overeenkomstig de introductie van CKV in het VO wordt ook hier begonnen met het schrijven van een Kunstautobiografie, waarna er in de loop van Vakdidactiek 1 individueel gewerkt wordt aan het ontwerpen en schrijven van een eigen lessenserie, waarin de 6 disciplines met aandacht voor de 4 domeinen aan de orde komen. Bovendien dienen, evenals bij CKV gebruikelijk is, van ieder van de 6 disciplines activiteiten bezocht te worden, waarvan een analyse geschreven wordt.

Studiemateriaal:

Reader Vakdidactiek Kunstgeschiedenis, CKV & Kunst Algemeen.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster