Studiegids

nl en

Vakdidactiek 1 Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (master)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

Leerdoelen:

De leraar/lerares in de bovenbouw HAVO/VWO (en VMBO-TL) moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken.
Daartoe dient de leraar/lerares over de volgende kwalificaties te beschikken: – Hij/zij heeft een brede interesse voor en kennis over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en houdt de actualiteit bij; – Hij/zij beheerst de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden ruim boven het niveau van het schooltype waarop hij/zij lesgeeft; – Hij/zij beschikt over beschikt over sociaal-wetenschappelijke kennis die ten grondslag ligt aan de domeinen van maatschappijwetenschappen/maatschappijleer en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen op die terreinen; – Hij/zij formuleert heldere vakspecifieke leerdoelen en ontwikkelt en verzorgt op basis hiervan betekenisvolle, stimulerende en effectieve leeractiviteiten. Hierbij houdt hij/zij rekening met de verschillen tussen leerlingen; – Hij/zij weet de relevantie van het vak aan leerlingen over te brengen en hen hiermee te inspireren en motiveren; – Hij/zij maakt gebruik van debat en/of discussie in de lessen. Daarbij legt hij/zij de nadruk op argumentatievaardigheden en het open staan voor andere meningen; – Hij/zij ontwerpt betrouwbare en valide beoordelings- en evaluatie-instrumenten (diagnostische en voortgangstoetsen, schoolexamens, praktische opdrachten, groepsopdrachten) en stemt deze af op de door hem/haar geformuleerde leerdoelen en werkvormen.

Beschrijving:

De student: – is in staat om een jaarplanning voor klassen te maken; – is in staat om een didactisch verantwoorde lessenreeks te ontwerpen; – is in staat om instrumenten voor het bevorderen van het zelfstandig werken en zelfstandig leren voor de eigen leerlingen te maken zoals: studiewijzers, verwerkingsopdrachten en onderzoeksopdrachten; – is in staat om een schoolexamen voor de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen te ontwikkelen en om leerlingen voor te bereiden op het centraal schriftelijk examen maatschappijwetenschappen; – formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges. Zie verder bij toetsing.

Toetsing:

Korte omschrijving van de eindopdracht en de beoordelingscriteria:
De student wordt beoordeeld aan de hand van de kwaliteit van de producten in zijn of haar vakdidactisch dossier. Hierbij moet worden gedacht aan een zelf ontwikkelde jaarplanning, een analyse van een politiek maatschappelijk vraagstuk volgens het analysemodel voor maatschappijleer, een explicitering van de beginvisie op het schoolvak. Ook de presentie en de inzet tijdens het groepsproces tijdens moduul 1 zullen in de beoordeling worden betrokken. (Presentie is verplicht). Een belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric.

Studiemateriaal:

Olgers, T., Otterdijk, R. van, Ruijs, G., Kievid, J. de, Meijs, L. (2010), Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, Instituut voor Publiek en Politiek.
Aanvullend materiaal wordt uitgedeeld in de werkcolleges.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster