Studiegids

nl en

Vakdidactiek 1 Wiskunde (master)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding wiskunde.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – hij/zij heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – hij/zij kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen kunnen bereiken en gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – hij/zij evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – hij/zij formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijs- en leertheorieën.

Beschrijving:

Vakdidactiek wiskunde houdt zich bezig met het leren en doceren van het vak wiskunde in de praktijk en theorie. Zoveel als mogelijk zal de praktijk van de startende docent als uitgangspunt worden genomen en worden gekoppeld aan theorie.
Tijdens de bijeenkomsten zal er, aan de hand van een wiskundig didactisch model, geleerd worden om lessen te ontwerpen en te analyseren.
Tevens wordt er gewerkt aan een eigen praktijktheorie, die wordt ontwikkeld naar aanleiding van de eigen ervaringen en de ingebrachte theorie.
De katernen van het vakdidactisch handboek worden gebruikt bij thematische behandeling van aspecten van wiskundeonderwijs.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges met daarin o.a. presentaties van dio’s aan elkaar, videobespreking van eigen lessen, demonstraties van lessen van ervaren docenten. Van dio’s wordt een actieve voorbereiding en verwerking van de opdrachten in de bijeenkomsten verwacht

Toetsing:

Beoordeeld wordt een aantal schriftelijke lesplannen, waaronder een minilessenserie van minstens drie lessen, met een motivatie en reflectie. Daarnaast worden twee versies van de praktijktheorie gevraagd. Gedurende de bijeenkomsten worden nog een aantal opdrachten gegeven.

Literatuur:

Verplicht studiemateriaal
Euclides, blad van de NVvW (via docent)
Effectief leren, basisboek, Ebbens en Ettekoven
Map met o.a. katernen van vakdidactisch handboek (via docent)
Aanbevolen studiemateriaal
Een leraar van klasse, F. Korthagen
Nieuwe Wiskrant van Freudenthal Instituut

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster