Studiegids

nl en

Vakdidactiek 2 Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen (master)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving::

We gaan uit van de kunsttheorie en kunstgeschiedenis behorende tot de 5 disciplines waaruit Kunst Algemeen is samengesteld, te weten Beeldend, Drama, Muziek, Dans en Film. Hierbij is er ruim aandacht voor verschillende werkvormen en het didactiseren van de lesstof.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

De zelf ontworpen en geschreven lessenserie dient direct te gebruiken zijn voor het onderwijs van het vak Kunst Algemeen, waarin stage gelopen wordt.

Toetsing:

In de loop van Vakdidactiek 2 wordt individueel gewerkt aan het ontwerpen en schrijven van een eigen lessenserie die te gebruiken is voor het vak Kunst Algemeen. Hierbij wordt nadrukkelijk gelet op afstemming met de vakken CKV en Kunst Specifiek, die in het VO parallel met Kunst Algemeen worden gegeven, maar, m.u.v. CKV, niet binnen de 1e graads lesbevoegdheid Kunstgeschiedenis vallen.

Studiemateriaal:

Reader Vakdidactiek Kunstgeschiedenis, CKV & Kunst Algemeen.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster