Studiegids

nl en

Vakdidactiek Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst algemeen

Vak
2011-2012

Toegangseis

Alleen open voor studenten Kunstgeschiedenis die de Educatieve minor volgen.

Omschrijving

Bij dit college werk je aan het ontwikkelen van duidelijk gestructureerde lessen vanuit de vakinhoud, zoals die wordt vormgegeven in een leerplan of een bestaande lesmethode voor het vak. We gaan uit van de zes kunstdisciplines Beeldend, Drama, Muziek, Dans, Film en Wereldliteratuur. Ieder wordt bestudeerd vanuit vier domeinen, t.w. culturele activiteit, kennis van kunst en cultuur, praktische activiteit en reflectie. Hierbij is er aandacht voor eenvoudige werkvormen en het didactiseren van de lesstof.

Toetsing

Beoordeling vindt plaats op basis van een didactisch dossier dat onderdeel is van een portfolio.

Leerdoelen

De leraar in VMBO-TL en onderbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen – kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij – formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, practica

Literatuur

Reader Vakdidactiek Kunstgeschiedenis/CKV, Kunst Algemeen.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster