Studiegids

nl en

Architectuur en Beeldende Kunst: De 'macht' van het perspectief in architectuur en beeldende kunst, 1550-1750

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege.

Beschrijving

Vanaf het einde van de zestiende eeuw ontstaat er in Noord-Europa een hype rond het gebruik van perspectief. Onder invloed van Italiaanse tractaten, met name Serlio, wordt het perspectief als middel gezien om in de architectuur de zichtbare en de onzichtbare ruimte te beheersen. Schilders Hendrick van Steenwijck jr en Hans en Paul Vredeman de Vries en later Samuel van Hoogstraten worden met hun architectuurschilderijen mateloos populair. Op staatsportretten laten vorsten laten zich soms bewust binnen een zorgvuldig geconstrueerd perspectief portretteren om een claim te leggen op de ruimte. Met behulp van kunstenaars en geleerden omringen zij zich met perspectieven, optische illusies en het instrumentarium dat daarbij hoort om zo te kunnen discussiëren over de mogelijkheden en grenzen van de menselijke waarneming. Spiegelkabinetten in fraaie bewerkte kasten, of als folly in de tuin, horen ook in deze sfeer thuis. Het college onderzoekt de in later tijd vergeten betekenissen van perspectief en ruimte in de Vroegmoderne Tijd.

Leerdoelen

De student leest relevante oudere en nieuwe literatuur met betrekking tot het onderwerp en vormt hier een eigen mening over. Hij/zij kiest in overleg met de docent een onderwerp binnen het thema, onderzoekt zelfstandig de ‘status questionis’ en formuleert een relevante vraagstelling. Hij/zij houdt een referaat van ca. 15 minuten over het onderwerp, ondersteund door powerpoint. Hij/zij verwerkt het materiaal tot een goed geformuleerd werkstuk van 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 19.00 – 20.30 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege (tweewekelijks). Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Tussentijdse toets na 4 colleges; referaat en werkstuk. De cijfers voor de tussentijdse toets en het referaat wegen beide 1 x, die van het werkstuk 3x bij de eindbeoordeling.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Reader; er worden voor iedere bijeenkomst één of meer teksten gelezen. Deze wordt tijdens het college besproken.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Dr. J.G. Roding

Opmerkingen

Het werkcollege staat ook open voor hoofdvakstudenten kunstgeschiedenis.