Studiegids

nl en

Financial Management

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Financial Management is het eerste financiële vak van de minor Bedrijfswetenschappen. Dit vak kan ook gevolgd worden door studenten die in hun curriculum alleen een keuzeruimte van 15 ECTS hebben. In het vak Financial Management gaat het om het adequaat verzamelen van en verwerken van interne financiële gegevens en andere informatie die het management van een organisatie nodig heeft om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en de processen in het bedrijf te kunnen beheersen en aansturen. Voorbeelden van onderwerpen zijn kosten, kostprijsbepaling en break even analyse. Management control is een onderdeel van Financial management. Management control wordt ook wel bedrijfsbeheersing genoemd. Het gaat daarbij om het zodanig leiding geven aan een bedrijf dat de gestelde doeleinden zo goed mogelijk worden bereikt. Niet alleen financiële, maar ook psychologische en sociologische aspecten van de bedrijfsvoering spelen hierbij een rol. Voorbeelden van control onderwerpen zijn planning & control, budgettering & verschillenanalyse en beloningsvraagstukken.
Onderwerpen die in dit vak worden behandeld, zijn:

 • Uitbesteden of zelf doen;

 • Knelpuntscalculatie;

 • Investeringsselecties;

 • Budgettering en verschillenanalyse;

 • Planning en control.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Voor het nemen van beleidsbeslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen in een organisatie heeft het management financiële informatie nodig. In dit vak wordt kennis opgedaan hoe deze financiële informatie kan worden verkregen en bewerkt ter ondersteuning van die beleidsbeslissingen. Verder wordt inzicht verkregen in hoe adequate planning en control mechanismen het management van pas kunnen komen bij het nemen van de beleidsbeslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak):
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis van en inzicht in financial management;

 • het bedrijfswetenschappelijk analyseren van casussen op het terrein van Financial management, het adequaat verwoorden van de problematiek in deze casussen en het onderbouwd weergeven van de oplossingen;

 • inzicht in de samenhang tussen financial management en de andere deelgebieden binnen het wetenschappelijke domein van de bedrijfswetenschappen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gecombineerde hoor-/ werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: : 6

 • Namen docenten: nog vast te stellen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studiestof dient vooraf te worden doorgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Nog vast te stellen.

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. R.P. Ory

 • Werkadres: KOG B2-32

 • Bereikbaarheid: Op afspraak

 • Telefoon: 071-527 8873

 • E-mail: r.p.ory@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.