Studiegids

nl en

Advanced Financial Management

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het inleidende vak Financial Management van de minor bedrijfswetenschappen moet met goed gevolg afgerond zijn.

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het inleidende vak Financial Management en bestaat uit twee onderdelen: Financial Accounting en Corporate Finance. In het onderdeel Financial Accounting staat de jaarrekening van de onderneming centraal. Het gaat daarbij om het kunnen analyseren van een jaarrekening van een onderneming om de juiste informatie eruit te kunnen halen. Een subthema waarmee een koppeling wordt gelegd zijn de waarderingsvraagstukken: hoe moeten de bezittingen van de onderneming op de balans worden gewaardeerd? Management van een organisatie vereist grondige kennis van financiële vraagstukken. Operationele en strategische beslissingen worden namelijk veelal op grond van financiële overwegingen genomen. In het onderdeel Corporate Finance wordt aandacht besteed aan investeringsvraagstukken: wanneer is een project financieel verantwoord en hoe moet bij elkaar uitsluitende investeringsprojecten een keuze worden gemaakt? Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende vermogensvormen die de onderneming voorhanden heeft voor de financiering van haar activiteiten: de onderscheidende kenmerken ervan en de optimale vermogenssamenstelling komen aan de orde.

Onderwerpen die centraal staan in Advanced Financial Management zijn onder meer: – Wet- en regelgeving op het terrein van de externe verslaggeving, – Basisstukken van de externe verslaggeving: balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht, – Analyse van de jaarrekening m.b.v. ratio’s, – Investeringsselectie; – Vermogensvormen en financiële structuur.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het inleiden van de student in de financiële verslaggeving van ondernemingen en in de ondernemingsfinanciering, zodat deze kan meedenken, meepraten en oordelen over financieel-economische kwesties.

De leerdoelen (gekoppeld aan de eindtermen van de minor) zijn: – grondige kennis van en inzicht hebben in de jaarverslaggeving en de samenhang met andere deelgebieden binnen het domein van de bedrijfswetenschappen; – inzicht hebben in de opbouw en samenstelling van de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht en de samenhang tussen deze overzichten; – kennis hebben van de voornaamste regels met betrekking tot het opstellen van een jaarrekening; – beheersen van vaardigheden die nodig zijn bij het opstellen van een jaarrekening; – uiteindelijk zal de student in staat zijn een jaarrekening te analyseren en te begrijpen en daarover een oordeel uit te spreken; – in staat zijn om gebruikmakend van investeringsselectiemethoden te kunnen beoordelen of een project financieel verantwoord is; – de verschillende vermogensvormen en de onderscheidende kenmerken kunnen verwoorden; – de financiële positie van een bedrijf kunnen beoordelen; – verkrijgen van kennis en vaardigheden op financieel-economisch gebied, als voorbereiding op een toekomstige beroepsuitoefening.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
het kunnen begrijpen van alle aspecten van een jaarrekening van een onderneming, op basis van hun kennis en analytische vaardigheden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

  • Omschrijving: Gecombineerde hoor-/ werkcolleges

  • Aantal à 4 uur: 5

  • Namen docenten: drs. R.P. Ory en mw. dr. M.P. Lycklama á Nijeholt

  • Vereiste voorbereiding door studenten: De studiestof dient vooraf te worden doorgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen na afloop van de cyclus

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Nog vast te stellen.

Alle digitale stof op Blackboard, incl. powerpointpresentaties van de colleges.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis .

Contact

Instituut/afdeling

  • Instituut: Fiscale en Economische vakken

  • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

  • Kamernummer secretariaat: B 2.29

  • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

  • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.