Studiegids

nl en

Kunstwetenschap I: Esthetica

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding op het moderne denken over kunst. Het moderne denken over kunst ligt ten grondslag aan de diverse benaderingen en methoden in de academische discipline kunstgeschiedenis. Het terrein van de esthetica is in onze eeuw steeds meer gaan samenvallen met dat van de filosofie van de kunst. Maar van oudsher heeft de esthetica zich veel meer met de schoonheid beziggehouden, en daaraan zijn veel van de criteria ontleend die bij de reflectie op de kunst worden ingezet. Mimesis, expressie, symbool en vorm zijn enkele van de elementen die bij het begrijpen van de processen van creatie en receptie én bij het begrijpen van het kunstwerk zelf essentieel zijn; verschillende filosofische stromingen gaan echter op geheel eigen wijze met die termen om. Sinds de filosoof Kant worden de terreinen van kunst en schoonheid aangewezen als vrijplaatsen die niet onderworpen zijn aan de instrumentele rede; hier is een structuur van zin/rationaliteit/doelmatigheid waarneembaar die haar fundament in zichzelf heeft.

Leerdoelen

Het doel van het college is de student bekend te maken met belangrijke begrippen uit de esthetische discussie van de 20ste en 21ste eeuw om zo theoretisch meer greep te krijgen op de activiteiten van de kunsthistoricus.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 13.00 – 15.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Paper en schiftelijk tentamen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

A. van den Braembussche, Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie, Bussum, (Coutinho) 2007 – vierde herziene druk (ISBN 978 90 469 0009 3). (Of latere druk; géén eerdere druk!)

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Prof.dr. R. Zwijnenberg

Opmerkingen

N.v.t.