Studiegids

nl en

Encyclopedie van de rechtswetenschap

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • rechtsgeleerdheid (alle afstudeerrichtingen)

 • notarieel recht

 • fiscaal recht

 • criminologie

 • minoren internetrecht en Law, Culture and Development

Beschrijving

“Encyclopedie van de rechtswetenschap” biedt een brede, algemene inleiding in het recht. In de colleges wordt in het bijzonder ingegaan op de grondslagen van het recht en ter voorbereiding van de colleges is een syllabus met klassieke teksten samengesteld. Het doel van dit deel van het vak is de studenten kennis te laten maken met wetenschappelijke reflectie op recht. In de werkcolleges wordt het positieve recht van verschillende rechtsgebieden, zoals het privaatrecht, het strafrecht en het staats- en bestuursrecht, geïntroduceerd en wordt geoefend met werken met het basismateriaal van de jurist: de rechtsbronnen. De werkcolleges vormen dus een soort “practicum” waarin wordt geleerd hoe juristen omgaan met wetboeken, jurisprudentie en verdragen. Er wordt geen kennis verondersteld en het vak bereidt de student voor op een verdere verdieping van de positiefrechtelijke kennis in de vakken die er op volgen en op het vak “rechtsvinding in theorie en praktijk” dat een nadere reflectie biedt op de omgang van juristen met recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De propedeusestudenten maken kennis met de verschillende rechtsgebieden en leren reflecteren op het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus dienen bachelors niet alleen kennis te hebben van de bovenvermelde rechtstheoretische en positiefrechtelijke stof, maar ook in staat zijn met behulp van deze kennis en inzichten te reflecteren op actuele vraagstukken die ook terug te vinden zijn onder andere in het onderzoeksprogramma aangaande de sociale cohesie en het recht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. dr. P. B. Cliteur, Prof. dr. mr. A. Ellian

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Dr. E. C. Nieuwenhuys, Mr. dr. A.J. Kwak, Mr. dr. G. Molier, Mr. T.H.P. Baudet

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Blackboard voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opgaven. In het kader van de vaardigheidstraining dient een internetzoekopdracht te worden verricht.

 • Indien een student zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, dan is hij verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen. Is de student bij een vak van 10 ECTS driemaal afwezig, dan mag hij vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs van het vak deelnemen.

 • Aanvullende informaties over de werkgroepen en te maken opdrachten zijn te vinden op Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Tentamen over hele stof in de vorm van 40 MC-vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De syllabi en werkboeken van de vakken uit de propedeuse zijn vanaf september 2011 aan te schaffen via readeronline.
Het bestelde (en betaalde) studiemateriaal kan vervolgens op de faculteit afgehaald worden. Je kunt er ook voor kiezen om het materiaal thuis te laten bezorgen.

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • P.B. Cliteur en A. Ellian, Encyclopedie van de rechtswetenschap, deel I Grondslagen Kluwer, Deventer 2011.

 • P.B. Cliteur en A. Ellian, Encyclopedie van de rechtswetenschap, deel II Positief recht, Kluwer, Deventer 2011.

Werkboek:
Werkboek Practicum Encyclopedie van de Rechtswetenschap, 2011-2012.

Reader:
Reader Encyclopedie van de rechtswetenschap 2011-2012.
Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. Dr. A.J. Kwak

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer A. 3.29

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via secretariaat (mevr. J.P. Breddels)

 • Telefoon: 071 – 527 7652

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: A 3.28

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2011 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2011 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2011 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer vier of hoger is gehaald.