Studiegids

nl en

Introductie Staats- en Bestuursrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deelname aan de Minor Recht en Openbaar Bestuur (LPA)

Beschrijving

Centraal in het vak staan de begrippen staat, rechtsstaat, overheid(sbevoegdheid) en beleid. Dat betekent dat aan de orde komt wat een staat eigenlijk is, hoe de overheidsorganen (onder meer regering en parlement) samengesteld zijn, welke bevoegdheden die overheidsorganen hebben, op welke manier er (door de volksvertegenwoordiging en door de rechter) controle wordt uitgeoefend op de uitoefening van die bevoegdheden en aan de hand van welke maatstaven dat gebeurt (bijvoorbeeld grondrechten en algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Omdat het Nederlandse staats- en bestuursrecht niet (meer) los gezien kan worden van bovennationale regelgeving en internationale juridische ontwikkelingen, biedt het vak tevens inzicht in de gevolgen van Europese en internationale rechtsregels voor het nationale recht en de bevoegdheden van de nationale overheidsorganen.

In het vak worden interdisciplinaire accenten gelegd die de studenten in staat stellen om te zien hoe verschillende disciplines (recht en bestuurskunde met name) een verschillend licht werpen op complexe en maatschappelijk belangrijke casusposities als (bijvoorbeeld) de rechtmatigheid van de langstudeerders boete.

Als onderdeel van het vak worden de benodigde juridische vaardigheden aangeleerd: het kunnen vinden en begrijpen van verschillende juridische bronnen, namelijk wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: een introductie te geven tot het geldende staats- en bestuursrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van en inzicht in het geldende staats- en bestuursrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan;

 • de beheersing van de benodigde juridische vaardigheden, die bestaan in het kunnen vinden en begrijpen van verschillende juridische bronnen, namelijk wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges *Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. M.L. van Emmerik, prof. mr. drs. W. den Ouden

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de in het (digitale) Werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 (waaronder een (start)responsiecollege deels gewijd aan vaardigheden, 5 theoretische responsiecolleges en, onder voorbehoud, een praktijkcollege)

 • Naam docent start- en theoretische responsiecolleges: mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Naam docent praktijkcollege: P.M.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de in het (digitale) Werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en voorbereiden van opgaven daarover. Dit mede met het oog op tijdens de responsiecolleges gehanteerde werkvormen als discussie.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De te bestuderen literatuur wordt bekend gemaakt via blackboard* In ieder geval behoeft u een actuele wetteneditie.

Werkboek:
Werkboek Inleiding staats- en bestuursrecht (LPA) (digitaal)

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Werkadres: KOG (Steenschuur 25), kamer B1.18

 • Bereikbaarheid: na afspraak via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7710

 • E-mail: h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In blok 3 worden de hoorcolleges digitaal ter beschikking gesteld, in blok 1 eveneens bij een zeer gering aantal deelnemers.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.