Studiegids

nl en

Gemeenterecht/gemeentekunde

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse, Staats- en Bestuursrecht Ba II (B2006). Bij deelname aan de Minor Recht en Openbaar Bestuur (LPA) geldt als ingangseis dat men van dit programma al het onderdeel Introductie Staats- en Bestuursrecht heeft behaald.

Beschrijving

Het vak richt zich op de bestudering van het lokaal bestuur. De invalshoek is primair juridisch, maar in contextuele zin. De wisselwerking met de praktijk staat voorop. Uiteraard komen ook historische noties, kernbegrippen, structuurprincipes en staatsrechtelijke beginselen aan bod. De grondwettelijke en gemeentewettelijke rechtsregels worden met andere woorden geduid vanuit centrale begrippen als gedecentraliseerde eenheidsstaat, autonomie, dualisme, collegiaal bestuur en politieke verantwoordelijkheid, maar ook in relatie tot de politieke en bestuurlijke werkelijkheid. De belangrijkste onderwerpen zijn de grondslagen van het gemeenterecht, de samenstelling en bevoegdheden van de gemeentelijke organen raad, college en burgemeester, het bestuurlijke systeem, de gemeentelijke organisatie en de financiën. Op de colleges wordt met name ingegaan op de algemene noties en actuele debatten en thema’s als bestuurlijke organisatie (grootstedelijk bestuur en gemeentelijke herindeling) en bestuurlijke vernieuwing (gekozen burgemeester).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van het gemeenterecht, meer in het bijzonder de inrichting en werking van het gemeentelijk bestuur als juridisch, politiek-bestuurlijk en sociaal systeem.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • zij hebben een grondige kennis van en een breed inzicht in het geldende gemeenterecht (waaronder begrepen de systematiek, grondslagen en dragende beginselen);

 • zij hebben daarnaast inzicht in de historische, theoretische en politiek-bestuurlijke context van het gemeenterecht;

 • zij zijn vertrouwd met het belang van een kritische reflectie op de bestaande structuur en cultuur in het gemeentelijke bestuur;

 • zij zijn in staat probleemstellingen scherp en helder te formuleren, deze systematisch en objectief te analyseren en beargumenteerde opvattingen en oplossingen te formuleren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. J.W.M. Engels

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie met actieve deelname

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Excursie

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
A.H.M. Dölle, D.J. Elzinga, J.W.M. Engels, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Kluwer Deventer 2004 (3e druk).

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. J.W.M. Engels

 • Werkadres: KOG, B 118

 • Bereikbaarheid: Op afspraak

 • Telefoon: 050 – 3635667 (RU Groningen),

 • E-mail: j.w.m.engels@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 118

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, 9.00 – 14.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Verplichte deelname aan excursie naar ministerie BZK (laatste college).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.