Studiegids

nl en

Politiek staatsrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding staats- en bestuursrecht en, bij wijze van niet-bindende aanbeveling, Staats- en bestuursrecht (behalve voor deelnemers aan de minor Law and Public Administration).

Beschrijving

Bestaat er vanuit democratisch-rechtsstatelijk oogpunt in het algemeen reeds voldoende bestaansgrond voor een speciaal aan het politieke staatsrecht gewijd vak, de afgelopen periode hebben de inrichting en het functioneren van de Nederlandse staatsinstellingen nog meer dan gewoonlijk in de wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling gestaan. Dit als gevolg van onder meer de eindrapportages van de stuurgroep parlementaire zelfreflectie (2009), de Staatscommissie Grondwet (2010) en de door een vijftigtal politicologen en bestuurskundigen van diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen uitgevoerde democratic audit (2011). De rechtsfilosoof Van Gunsteren noemde recentelijk in het Nederlands Juristenblad de verwaarlozing van het staatsrecht door ambtsdragers, gelet op het bijzondere karakter ervan, weliswaar ‘begrijpelijk, maar daarom niet minder zorgwekkend’. Het staatsrecht is voor het politieke bedrijf niet minder dan ‘van levensbelang’. Immers: ‘Als de zeeën in de politiek hoog gaan, kunnen de soms rare regels van staatsrecht het enig overgebleven raamwerk voor samenwerking bieden.’.
Tijdens het onderwijs in het onderhavige keuzevak zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen de revue passeren: het tweekamerstelsel, de vertegenwoordigende taak van het parlement, het wetgevingsproces, de ministeriële verantwoordelijkheid en de actuele constitutionele agenda onder het minderheidskabinet-Rutte. Als een rode draad door de cursus loopt de aandacht voor de Europese rol van regering en Staten-Generaal, in welk verband tevens aandacht zal worden geschonken aan het Europese politieke staatsrecht. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om, aan de hand van keuzeliteratuur, een parlementair-historisch, politicologisch, staatsrechtelijk, Europeesrechtelijk, rechtsvergelijkend dan wel praktijkgericht ‘spoor’ te volgen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verwerven van kennis over en inzicht in de inrichting en het functioneren van de Nederlandse regering en Staten-Generaal, met bijzondere aandacht voor de Europese rol van deze staatsinstellingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis over en inzicht in de inrichting van de Nederlandse regering en Staten-Generaal;

 • kennis over en inzicht in het functioneren van de Nederlandse regering en Staten-Generaal;

 • kennis over en inzicht in de Europese rol van de Nederlandse regering en Staten-Generaal.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Naam docent: mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en het schrijven van tussentijds schriftelijk werk hierover. Een en ander mede met het oog op de discussie tijdens de werkgroepen.

N.B. Gelet op de opzet van de cursus, alsmede de toetsvorm, is aanwezigheid bij al het onderwijs verplicht.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vijf tussentijdse schriftelijke notities van ca. 1.000 woorden (90%), inclusief de mondelinge verdediging daarvan en overige participatie (10%); mogelijkheid van een eindgesprek.

Inleverprocedures
Het tussentijds schriftelijk werk dient via Blackboard te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
P.P.T. Bovend’Eert en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (11e druk; Deventer: Kluwer 2010)

Werkboek:
Werkboek Politiek staatsrecht (uitsluitend een digitale versie beschikbaar)

Reader:
Aanvullende literatuur beschikbaar via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B. 1.18

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via email

 • Telefoon: 071 – 527 7710

 • E-mail: h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.