Studiegids

nl en

Doorwerking van Internationaal Recht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Wanneer men deelneemt aan de minor Publiekrecht voor bestuurskunde en –politicologiestudenten (Advanced LPA) geldt als ingangseis dat men van dit programma al het LLC-vak European Union Law: Introduction heeft behaald.

Beschrijving

Steeds vaker wordt wat geldend en toepasselijk recht is bepaald door internationaal recht: door verdragen, besluiten van internationale organisaties zoals de EU of de VN, uitspraken van internationale rechters en zelfs internationaal gewoonterecht. Hoe dringt dit recht onze rechtsorde binnen en hoe behoort het te worden geïmplementeerd? Die vragen staan centraal in dit vak. Daarbij blijft vrijwel geen onderdeel van het recht onberoerd. Het vak kan dan ook van nut zijn voor juristen werkzaam in de rechtspraak, advocatuur, diplomatie of wetgeving dan wel bestuurskundigen en politicologen met aspiraties in die richting.

Dit vak richt zich meer in het bijzonder op een aantal grondbeginselen ontleend aan internationaal en Europees recht maar ook aan het nationale publiekrecht en gaat in op de meest gebezigde implementatietechnieken. Daarbij krijgt de taak van de nationale rechter speciale aandacht: wat betekent het internationale recht voor de geschillenbeslechting in concreto, maar ook voor de constitutionele positie van de rechter? Speciale aandacht is er verder voor de doorwerking van internationale mensenrechten.

Het onderwijs wordt gedurende zes weken gegeven (2 uur per week), deels als hoorcollege, deels als werkgroep. Het werkgroeponderwijs houdt in dat telkens enkele studenten in aansluiting bij de thema’s van het hoorcollege refereren over literatuur of jurisprudentie. Het aantal deelnemers is in beginsel gelimiteerd tot 20.
Het programma bevat wekelijks opgaven die goed moeten worden voorbereid. Verder kunnen de deelnemers een werkstuk schrijven van ca. 10 bladzijden.
Het tentamen omvat de verplichte literatuur + keuzeliteratuur of referaat of schriftelijk werkstuk. Het vindt kort na afloop van het college plaats en is mondeling. Herkansing mogelijk. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de resultaten van referaat of schriftelijk werkstuk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verwerven van kennis van de theorie en technieken van de implementatie van internationaal recht in het nationale recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud
1. De student heeft elementaire kennis van de uitlegging en toepassing van internationaal recht en de positie daarvan in de nationale rechtsorde.
2. De student heeft kennis over enige actuele vraagstukken op het snijvlak van internationaal publiekrecht en/of EG-recht met het nationale recht.
Eindtermen vaardigheden
1. De student is in staat om literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op doorwerking van het internationale recht te analyseren en te interpreteren.
2. De student is in staat om zich zelfstandig een mening te vormen over vraagstukken betreffende doorwerking van internationaal recht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Omschrijving: telkens eerste uur werkgroep en tweede uur hoorcollege

 • Namen docenten: E.A. Alkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van per bijeenkomst opgegeven literatuur/jurisprudentie

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het tentamen over de literatuur en eventueel over het schriftelijk werkstuk of het referaat is mondeling; bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de resultaten van referaat of schriftelijk werkstuk (20% van het eindcijfer).

Inleverprocedures
Inlevering van schriftelijk werkstuk ruim vóór het einde van het college.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • F.H. van der Burg, Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde, nieuwste druk (3e druk, 2008).

 • L.F.M. Bessselink en R.A. Wessel, Naar een bredere constitutionele verankering van het monisme, Rapport geschreven i.o.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 8 dec. 2008 (te downloaden via http://www.MINBZK.NL/actueel/onderzoeken)

 • Overige literatuur en jurisprudentie wordt via Blackboard meegedeeld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
PM.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: E.A. Alkema

 • Werkadres: Steenschuur 25 [A159]

 • Bereikbaarheid: Na telefonische afspraak

 • Telefoon: thuis:071 – 514 3162 (bij voorkeur tussen 18.00 en 20.00 uur); [universiteit: – 071 5277719]

 • E-mail: E.A.Alkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713 / 7744

 • E-mail secretariaat: publiekrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan ook door rechtenstudenten als literatuurvak – dus zonder college – worden gevolgd. Men dient daarvoor geruime tijd van tevoren een afspraak te maken met de docent o.m. over aanvullende literatuur. Tentamen mondeling.
Voortbouwend op dit vak kan een (bachelor) scriptie worden geschreven (max. 10 p.j.).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.