Studiegids

nl en

Europees Recht voor het Openbaar Bestuur

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Naast deelname aan de Minor Recht en Openbaar Bestuur (LPA) geldt als ingangseis dat men van dit programma al het onderdeel Introductie staats- en bestuursrecht heeft behaald.

Beschrijving

De dagen dat het nationale bestuur geheel zelfstandig kon functioneren zijn naar algemeen inzicht voorbij. Het bovennationale recht – dat van allerlei oorsprong kan zijn – is niet alleen een bron van normen die in de dagelijkse bestuurspraktijk moeten worden toegepast, uitgevoerd en in acht moeten worden genomen, maar het verandert bovendien in veel gevallen de structuur van de nationale bestuursorganisatie zelf. Deze ontwikkeling vraagt van de huidige bestuurders en hun ambtenaren een brede blik. Niet alleen omdat er anders ‘ongelukken’ kunnen gebeuren – bij onjuiste toepassing van bovennationale regels is de staat al snel aansprakelijk voor schade -, maar ook omdat zij als schakel in een breder netwerk medeverantwoordelijk zijn voor de (juridische) kwaliteit van het openbaar bestuur. In dit vak worden de instrumenten aangereikt om de internationaliserende bestuurspraktijk met de genoemde brede blik te kunnen bestuderen.

Het vak beoogt de basiskennis van het voor het nationale openbare bestuur relevante Europese en internationale recht te bieden. Omdat de invloed van het Europese (EU- en EVRM-) recht op het Nederlandse bestuur verreweg het meest ver strekt, zal dit vak zich met name richten op deze twee onderdelen van het internationale recht, maar ook andere internationale onderwerpen, zoals, bijvoorbeeld, de betekenis van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), komen aan bod. Duidelijk zal worden dat nationale bestuursorganen vaak nog een nadere uitvoering moeten geven aan de normen die vanaf een bovennationaal niveau worden opgelegd. Die uitvoering vraagt eigen keuzen (positief), maar impliceert tevens dat niet in alle gevallen kan worden voorkomen dat knelpunten ontstaan met de nationale juridische opzet van het bestuurssysteem of nationale wettelijke voorschriften (negatief). Deze onderwerpen zullen tegen het licht worden gehouden door enkele theoretische colleges aan te vullen met zogenaamde praktijkcolleges waarin aan de hand van een aantal actuele, door het internationaal recht veroorzaakte beleidsproblemen, verdieping kan worden aangebracht. Gedacht kan worden aan thema’s als uitvoering van Europese subsidieregelingen, verlening van staatssteun en de verdeling van schaarse publieke rechten, zoals kansspelvergunningen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: verwerven van inzicht in de wijze waarop het bovennationale recht (het functioneren van) het nationale openbare bestuur beïnvloedt en van aard doet veranderen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Eindtermen inhoud
1. De student heeft inzicht in de wijze waarop bovennationaal recht van verschillende oorsprong het handelen van het nationale openbare bestuur beïnvloedt.
2. De student heeft kennis van de wijze waarop de voor het nationale bestuur meest relevante bovennationale entiteiten (EU, EVRM (Raad van Europa), etc.) zijn georganiseerd, en van de aard van hun normering van het nationale bestuurshandelen.
3. De student heeft kennis van en inzicht in de uitdagingen en valkuilen die het nader vormgeven van bovennationaal recht voor het nationale openbare bestuur met zich meebrengt.
Eindtermen vaardigheden
1. De student is in staat om een theoretisch en een praktisch perspectief op de behandelde materie te onderscheiden, en deze te combineren door theoretische kennis toe te passen op de te behandelen actuele casusposities/maatschappelijke vraagstukken, zoals de verhindering van grote infrastructurele projecten door Europese (natuurbeschermings)normen.
2. De student is in staat om, puttend uit het geheel van de voorgeschreven literatuur, een essay te schrijven over een van de thema’s die in het vak aan de orde komt.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7.

 • Namen docenten: mr. P.C. Adriaanse, prof. mr. drs. W. den Ouden, mr. J.E. van den Brink; evt. gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof. Bij het college geldt in beginsel verplichte aanwezigheid; de mogelijkheid bestaat dat de docent gerichte vragen over de bestudeerde stof stelt aan een individuele student, teneinde te toetsen of de stof voldoende wordt beheerst. Voldoende participatie geldt als voorwaarde om aan het tentamen deel te mogen nemen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Essay-opdracht (100% eindcijfer).

Inleverprocedures
Via blackboard bij de coördinator.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Blackboard, en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Boek: nog nader bekend te maken.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Zal t.z.t. op blackboard worden vermeld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. P.C. Adriaanse

 • Werkadres: KOG (Steenschuur 25), kamer A1.63

 • Bereikbaarheid: na afspraak via email

 • Telefoon: 071 – 527 7564

 • E-mail: p.c.adriaanse@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.