Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Telecommunicatierecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse Bachelor.

Beschrijving

Iedereen heeft te maken met telecommunicatie. En dus heeft iedereen te maken met telecomrecht. Dit wordt verzorgd door docenten die ieder meer dan tien jaar als bedrijfsjurist of advocaat werkzaam zijn in de internet- en telecomsector. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de business models waarvan telecom en internetaanbieders gebruik maken en wat daarbij de betekenis is van de telecomwetgeving. Gedacht kan worden aan rechtsvragen als: – Welke ex ante-verplichtingen gelden er voor KPN als onderneming met aanmerkelijke marktmacht? En welke aanspraken hebben Tele2 en Online? – Welke rechten hebben abonnees als hun mobiele aanbieder zijn contractsvoorwaarden eenzijdig aanpast? En onder welke voorwaarden mogen mobiele abonnees hun telefoonnummer meenemen naar een nieuwe aanbieder? – Hoe zit het met de veiling van de FM-radio vergunningen van Q-music, SkyRadio en 538? – Wat is «netneutraliteit» en wat is «dataretentie»? Wat kan met locatiegegevens? Kan internetverkeer worden afgetapt voor opsporingsdoeleinden? En waarom vallen e-mail en SMS niet onder het briefgeheim?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Het telecommunicatierecht is een sectorspecifiek rechtsgebied waarvan geen kennis wordt opgedaan in de kernvakken. Tegelijkertijd bouwt het voort op het bestuursrecht, het mededingings¬recht, het civiele recht en het strafrecht; het geeft daarvan een concrete marktgerichte toepassing. Het keuzevak geeft een overzicht van het rechtsgebied en van de achtergrond en toepassing daarvan. Verder dient elke deelnemer zich te verdiepen in één (zelf te kiezen) onderdeel door het schrijven van een paper.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Een algemene kennis van dit onderdeel van het sociaal-economisch recht en de wijze waarop regulering daarbinnen functioneert, alsmede de vaardigheid om in kort tijdsbestek op een onderdeel van dat terrein een kort eigen onderzoek uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 3 uur: 5

 • Namen docenten: G-J Zwenne; P.C. Knol; J. Tempelman.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Raadpleging van per college voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 2

 • Namen docenten: G-J Zwenne; P.C. Knol; J. Tempelman.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering specifiek opgegeven stof (voornamelijk rechtspraak) en voorbereiding casus.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (of mondeling) tentamen

 • Paper

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de cijfers voor tentamen en paper. Voor alle onderdelen moet minstens een voldoende zijn behaald.

Inleverprocedures
Inlevering paper na afloop onderwijs bij de coördinator van het keuzevak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Alle verplichte stof is opgenomen in specifieke readers, waarvan deel uitmaakt een door de docenten van het keuzevak geschreven ‘Inleiding telecommunicatierecht’.

Werkboek:
In werkboek/readers is de stof per week aangegeven.

Reader:
In werkboek/readers is de stof per week aangegeven.

Aanbevolen studiemateriaal
Achtergrondinformatie wordt opgenomen op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Gerrit-Jan Zwenne

 • Werkadres: KOG, kamer B3.28

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

 • Telefoon: 071 527 8838

 • E-mail: g.j.zwenne@law.leidenuniv.nl en/of gerrit-jan.zwenne@twobirds.com

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: eLaw@Leiden

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer B3.28

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal doorgang vinden bij een minimum van 20 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.