Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Openbare Financiën

Vak
2011-2012

Doelen

Einddoel 1 Oriëntatie op inhoud bestuur in de publieke sector en deelgebieden, grondslagen / Orientation on the content and foundations of various areas of public administration

Beschrijving

Openbare Financiën omvat de theoretische benadering van de financieel-economische aspecten van de overheid en de collectieve sector in Nederland. Het vak omvat thema’s als de begroting, de financiering van zorg, onderwijs en bijvoorbeeld de financiële bedrijfsvoering van gemeenten.
Het is een spannend vak. Er is geen beleid, geen bestuur en geen publieke sector mogelijk zonder (financiële)middelen en de besluitvorming daarover is in hoge mate politiek strategisch van aard. Daarnaast kent bijvoorbeeld de begrotingscyclus een vaste serie van besluitvormingsmomenten die voor bestuur en beleid van groot belang zijn. Ook maatschappelijke vraagstukken komen aan de orde: is op de verschillende beleidsterreinen juist financiering via de begroting wenselijk of moet er worden gekeken naar vormen van marktwerking of eigen bijdrage? Hoe loopt de politieke besluitvorming en welke toegevoegde waarde heeft de democratische legitimatie van overheidsbegrotingen? Wie controleert overigens de besluitvorming over en de besteding van de middelen en hoe loopt dat?
De collegecyclus wordt verzorgd door twee hoogleraren van de Vrije Universiteit. De colleges zijn onontbeerlijk voor het behalen van het (gesloten boek) tentamen in december en te grote afwezigheid kan leiden tot problemen bij het behalen van het vak. Het vak probeert met de literatuur en de sprekers zowel de belangrijkste theoretische concepten te geven alsook zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven. Prinsjesdag 20010 zal een centrale rol spelen bij enkele colleges.
Er is veel literatuur voorhanden. Tijdens het eerste college zal een toelichting op de literatuur en de tentaminering worden gegeven.

Docent

Prof.dr. Goos D. Minderman is hoogleraar Public law and Public Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Jelle Zijlstra Center for Public Control and Governance. Hij promoveerde in 2000 op parlementaire sturing van rijksfinanciën en publiceert veel over bestuur, toezicht en verantwoording bij non-profitorganisaties. Emailadres: g.d.minderman@vu.nl

Literatuur

De literatuur bestaat uit enkele boeken; artikelen en aanvullende literatuur wordt opgenomen in een reader.
U wordt verzocht de volgende literatuur aan te schaffen:
• Minderman, G.D. (2003), Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfinanciën, Public controllingreeks 2, Den Haag: Sdu uitgevers, ISBN: 978-90-12-09783-3
• Donders, J., en R.H.J.M. Gradus, Toegang tot de collectieve sector, SDU uitgevers Den Haag, 2007 ISBN 978 90 12 12299 3
De reader is verkrijgbaar op het eerste college.

Het verdient aanbeveling als u de literatuur voor de betreffende week voorafgaand aan het college hebt bestudeerd. U herkent dat de relevante thematiek en de wijze van bevragen (en tentamineren). Het is geenszins de bedoeling dat u feiten en details uit het hoofd leert maar wel dat u met kennis van zaken omtrent de dynamiek, structuur en normatiek van het vakgebied kunt meediscussiëren.

Tentaminering

Tentaminering vindt plaats aan de hand van een tentamen, af te nemen in december. Het tentamen omvat drie uur en bevat een of meerdere casusposities of stellingen aan de hand waarvan de deelnemer het verworven inzicht kan laten zien. Op de tentamens is geen literatuur toegestaan (gesloten boek).

Rooster:
Woensdag 2/11 van 20.00-21.30 uur
Woensdag 23/11,30/11,7/12,14/12 van 18.30-21.00 uur
Zaal: Campus Den haag, Stichthage, Bezuidenhoutzaal

Tentamen
Woensdag 21/12 van 18.30-21.30 uur in Lange Houtstraat, zaal 403/404/405

Hertentamen Woensdag 18/1/12 van 18.30-21.30 uur in Lange Houtstraat , zaal 403 Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster