Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte Politicologie (Leiden)

Vak
2011-2012

De vrije keuzeruimte van 15 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken. De keuzevakken kunnen ook onderdelen zijn van een minor, met uitzondering van onderwijseenheden uit de minor ‘Politiek: Conflict en Consensus’.

I. Een studieverblijf in het buitenland (15 EC)
Deze dient te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar, opdat de student bij terugkeer kan deelnemen aan het bachelorproject in het tweede semester. Toestemming voor een studieverblijf in het buitenland wordt pas verleend indien de student de propedeuse en minimaal 30 EC van het twee­de studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak Research Methods en het verblijf past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. Voor een buitenlandverblijf buiten Europa dient men er bovendien rekening mee te houden dat het cijfergemiddelde hoger is dan een 6,8. Nadere informatie kan worden verkregen bij de studieadviseur, mw. D.J.M. Lovink (kamer 5B03). Kijk voor meer informatie over studeren in het buitenland op de website van Politicologie.

II. Een stage (15 EC)
Deze dient bij voorkeur te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien de student minimaal 40 EC van het tweede studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak Research Methods en indien de stage past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. De omvang van de stage is minimaal tien weken bij volledige werktijd. Gewoonlijk duurt een stage 12 weken of drie maanden, inclusief het schrijven van een stage-procesverslag en stage-onder­zoeksverslag. De student moet het initia­tief nemen om een stageplaats te vinden, zie Blackboard voor recente vacatures.

Stagebegeleiding
Tijdens de stage wordt men begeleid door een docent van het departement en door een medewerker van de stageverle­nende organisatie. Om de stage goed te laten ver­lo­pen, worden voorafgaand aan de stage de afspraken tussen de betrokken partijen – de stageverlener, de uni­versi­teit en de stagiair – vastgelegd in een stageplan. De formulieren hiervoor zijn bij de studieadviseur ver­krijgbaar. Alleen voor vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaat­sen wor­den stu­diepunten toegekend.

Stageonderzoek en verslag
Elke stage wordt afgerond met een kort stage­-procesverslag (bestaande uit 2 à 5 pagina’s A4) en een substantieel stage-onderzoeksverslag (ten minste 15 pagina’s A4). Op basis van deze verslagen vindt de beoordeling van de stage plaats door de docent-begeleider van het departement, nadat advies bij de medewerker van de stage­verlenende instantie is ingewonnen. Aan de stageverplichtingen is voldaan wanneer het stage-procesverslag en het stage-onder­zoeksverslag met een voldoende zijn beoordeeld. Voor meer informatie kunt u zich wen­den tot de studieadviseur mw. D.J.M. Lovink, kamer 5B03; telefoon 071 – 5273990.

III. Keuzevakken (15 EC)

Bij de keuze van Keuzevakken stelt de examencommissie de volgende voorwaarden:

  • 1. Keuzevakken dienen vooraf te worden gemeld aan de studieadviseur, mw. D.J.M. Lovink. Zij handelt dit verder af met de examencommissie, die hiervoor schriftelijke toestemming moet geven.

  • 2. De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld door één, twee of maximaal drie keuzevakken met een totale studielast van (minimaal) 15 EC.

  • 3. Het keuzevak kan inleidend van aard zijn. Een keuzevak uit het propedeuse-aanbod van een universitaire opleiding is toegestaan.

  • 4. De vrije keuzeruimte kan ook bestaan uit afzonderlijke vakken uit een Minor met een totale waarde van 15 EC. Deze vakken worden afzonderlijk vermeld op de cijferlijst met de bijbehorende cijfers. De cijfers tellen mee bij de bepaling van het eindcijfer voor het bachelordiploma. Eventuele overige behaalde vakken van de Minor kunnen als extra vak worden vermeld. De cijfers voor deze extra vakken tellen niet mee bij de bepaling van het eindcijfer.

  • 5. Leidse politicologievakken zijn als keuzevak uitgesloten, met uitzondering van het speciaal aangeboden keuzevak Legitimiteit van Militaire Missies (Prof. Dr. J.S. van der Meulen, 5 EC). Voor de keuzevakken die andere opleidingen van de Universiteit Leiden aanbieden wordt verwezen naar de keuzevakkengids. Indien keuzevakken uit het keuzevakkenaanbod van de Universiteit Leiden een te grote overlap vertonen met vakken uit het curriculum van de bacheloropleiding Politicologie, geeft de examencommissie geen toestemming om deze in te zetten in de vrije keuzeruimte.

  • 6. De mogelijkheid bestaat om keuzevakken aan andere Nederlandse universiteiten en HBO-instellingen te volgen, mits deze niet in Leiden worden aangeboden.

  • 7. Studenten dienen zelf na te gaan of deelname open staat en dienen – na verkregen toestemming van de examencommissie (zie punt 1) – zelf voor de inschrijving bij de betrokken opleiding te zorgen.