Studiegids

nl en

Security en techniek

Vak
2011-2012

Door een jarenlange ontwikkeling is de hedendaagse complexe samenleving dermate verweven en afhankelijk van techniek geworden dat we in een permanente staat van ‘risk’ verkeren. Kijkende naar security & techniek dan kunnen we twee gebieden onderscheiden:

a) domeinen waarin we afhankelijk zijn geworden van techniek (b.v. we zijn afhankelijk van op techniek gebaseerde infrastructuren zoals het wegennet, de electriciteitsvoorziening, het Internet, de watervoorziening, ons financiele stelsel, etc., elk vol van specifieke technische artefacten)

b) technieken die gebruikt kan worden om de risico’s in te schatten en op basis daarvan gepaste security-maatregelen voor te stellen (denk aan wiskundige modellen, informatiesystemen, etc.).

In deze cursus wordt aan beide aspecten van het security & techniek-domein aandacht besteed. Risico-analyse binnen het bredere kader van Safety & Security Management is hierbij een centraal thema. Dit alles binnen de gedachte een ‘society at risk’ te creeren, i.e., een samenleving waarin Safety, Security en Justice vraagstukken op adequate wijze worden aangepakt en opgelost.

  1. Kennis en begrip ontwikkelen van de wijze waarop onze hedendaagse samenleving afhankelijk is geworden van techniek.
    1. Kennis en vaardigheden verkrijgen omtrent het kwantitatief en kwalitatief vaststellen van Safety & Security risico’s in diverse domeinen.
    2. Kennis en begrip ontwikkelen van Safety & Security management.
    3. Kennis, begrip en vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het inzetten van techniek bij het oplossen van Safety & Security vraagstukken.

Rooster
Dag: maandag & woensdag
Week: 37 t/m 43
Tijd: 8.45 – 10.30 uur
Zaal:

Toetsing: Cijfers voor schriftelijk tentamen en ingeleverde assignments.