Studiegids

nl en

Integratie en socialisatie in multiculturele samenlevingen

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is één van de drie verplichte onderdelen van de de Minor Multiculturele Samenleving.

Beschrijving

Doel van de cursus is u te introduceren in de theorievorming en het onderzoek naar de politieke psychologie van multiculturele samenlevingen. Na afloop van de cursus heeft u meer kennis en inzicht in de belangrijke theorieën en onderzoeksvragen, -methoden en –bevindingen op het gebied van integratie en socialisatie in multiculturele samenlevingen, en heeft u een eigen onderzoeksplan ontwikkeld ter beantwoording van een van de wetenschappelijke vraagstellingen van deze cursus.

In deze cursus gaan we een antwoord zoeken op de volgende intrigerende vragen: Waarom is de één voor meer immigratie en is de ander daar mordicus tegen? Hoe is de voorkeur voor integratie, segregatie, assimilatie of marginalisatie van minderheden te verklaren? Wat ligt ten grondslag aan discriminatie? Wat zijn de bronnen van negatieve attituden zoals racisme, anti-Semitisme, en Islamofobie? Hoe kunnen we radicalisering verklaren en wat doen overheden om die te voorkomen? Welke beoogde en onbedoelde effecten heeft het integratiebeleid van de verschillende overheden? Hoe worden verschillen in politieke participatie verklaard en wat wordt gedaan om politieke participatie van immigranten te bevorderen? Hoe effectief zijn de verschillende vormen van onderwijs en voorlichting voor meer wederzijds begrip en acceptatie? De kernvraag is: Hoe kunnen we verschillen verklaren in gedrag en attituden ten aanzien van nationale en etnische groepen, immigratie, en acculturatie onder elites en burgers van meer- en minderheden in multiculturele samenlevingen?

De colleges, literatuurstudie en opdrachten behandelen de volgende onderwerpen:

 • Theorieën en onderzoek ter verklaring van intergroep gedrag en attituden;

 • Nationale en etnische identiteiten;

 • Attituden ten aanzien van minderheden, inclusief racisme, anti-Semitisme, Islamofobie, en de verklaringen daarvan;

 • Attituden ten aanzien van immigratie;

 • Attituden ten aanzien van acculturatie strategieën;

 • Politieke integratie en cohesie;

 • Socialisatie in multiculturele samenlevingen.

Leerdoelen

De meer concrete doelen van de cursus zijn: kennis van en inzicht in:

 • Kernbegrippen en de conceptualiseringen en operationaliseringen daarvan, inclusief multiculturele samenleving; multiculturalisme; nationale en etnische identiteiten; acculturatie strategieën; discriminatie; vooroordelen, stereotypen en clichés; radicalisering; en cohesie.

 • Theorieën ter verklaring van intergroep attituden en gedrag, inclusief politieke socialisatie theorie, sociale identiteit theorie, realistische groep conflict theorie, en de direct contact hypothese.

 • Onderzoek naar intergroep gedrag en attituden, inclusief vraagstellingen, methoden van data verzameling, en methoden van data analyse.

 • Attituden ten aanzien van de ‘in-group’, inclusief patriottisme en nationalisme, en de verklaringen daarvan;

 • Attituden ten aanzien van ‘out-groups’, en de verklaringen daarvan.

 • Attituden ten aanzien van specifieke ‘out-groups’ – inclusief racisme, anti-Semitisme, en Islamofobie – en de verklaringen daarvan;

 • Attituden ten aanzien van immigratie, en de verklaringen daarvan;

 • Attituden ten aanzien van acculturatie strategieën – inclusief integratie, assimilatie, segregatie/separatie en marginalisatie/exclusionisme – en de verklaringen daarvan.

 • Integratiebeleid van lokale, nationale en internationale overheden: doelen, middelen en beoogde en onbedoelde effecten;

 • Onderwijs en voorlichting over en voor multiculturele samenlevingen: doelen, methoden, middelen en effecten.

De cursus beoogt ook bij te dragen aan de ontwikkeling van de volgende algemene academische capaciteiten:

 • Wetenschappelijke vraagstukken op een onafhankelijke wijze zelfstandig kunnen analyseren;

 • Wetenschappelijke inzichten op een goed gestructureerde en duidelijke wijze mondeling kunnen presenteren;

 • Wetenschappelijke inzichten op een goed gestructureerde en duidelijke wijze schriftelijk kunnen presenteren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

De werkvormen van de cursus zijn: hoor- en werkcolleges; literatuurstudie; het schrijven en presenteren van een recensie van een wetenschappelijk artikel; het schrijven van een commentaar op een concept onderzoeksplan van, en het bespreken daarvan met, een medestudent(e); en het ontwikkelen en schrijven van een eigen onderzoeksplan.

De studie-investering voor de afzonderlijke onderdelen van de cursus is: colleges: 14 uur, literatuurstudie: 58 uur, schrijven van een recensie: 20 uur, schrijven van een commentaar op het concept onderzoeksplan van een medestudent(e): 10 uur, bespreken daarvan met een medestudent(e): 2 uur, ontwikkelen en schrijven van een eigen onderzoeksplan: 36 uur. In totaal is de studie-investering voor de cursus (5 EC x 28 uur =) 140 uren.

Toetsing

Het eindcijfer voor uw werk voor deze cursus wordt als volgt berekend: het cijfer voor de recensie van een wetenschappelijke publicatie: 2/10, het cijfer voor het schriftelijk commentaar op het conceptonderzoeksplan van een medestudent(e): 2/10, en het cijfer voor uw eigen onderzoeksplan: 6/10. Voorbeeld: een 9 voor de recensie, een 7 voor het commentaar, en een 6 voor het onderzoeksplan, resulteren in het eindcijfer 2×9 + 2×7 + 6×6 = 68: 10 = 6.8, afgerond een 7.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur bestaat uit twee boeken en enkele tijdschriftartikelen.

Boeken:

 • Sniderman, P.M. & L. Hagendoorn (2007). When Ways of Life Collide; Multiculturalism and Its Discontents in The Netherlands. Princeton, N.J.: Princeton University Press (ISBN-13: 978.0.691.12906.8, 139 pagina’s). Dit boek heeft van de American Political Science Association de 2008 Robert E. Lane Best Book Award gekregen.

 • Wordt nog bekend gemaakt.

Tijdschriftartikelen:

 • Davidov, E., Meuleman, B., Billiet, J. & Schmidt, P. (2008). Values and support for immigration: a cross-country comparison. European Sociological Review, 24(5). (13 pagina’s).

 • Ceobanu, A.M.& Escandell, X. (2010), Comparative analyses of public attitudes towards immigrants and immigration using multinational survey data: A review of theories and research. Annual Review of Sociology, 36.

 • Hughes, D., Hagelskamp, C., Way, N. & Foust, M. D. (2009). The role of mothers’ and adolescents’ perceptions of ethnic-racial socialization in shaping ethnic-racial identity among early adolescent boys and girls. Journal of Youth ands Adolescence 38, 605-626.

 • Neblett Jr, E.W., Smalls, C.P., Ford, K.R., Nguyên, H. X. & Sellers R.M. (2009). Racial socialization and racial identity: African American parents’ messages about race as precursors to identity. Journal of Youth and Adolescence 38, 189-203.

 • Breugelmans, S.M. & Vijver, F. J. R. van de (2004), Antecedents and Components of Majority Attitudes toward Multiculturalism in the Netherlands. Applied Psychology: An International Review 53(3), 400-422.

 • Boomgaarden, H. G. & Vliegenthart, R. (2007). Explaining the rise of anti-immigrant parties: The role of news media content. Electoral Studies 26(2), 404-417.

 • Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Prof. dr. H. Dekker is bereikbaar via email.