Studiegids

nl en

Ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Theoretische Criminologie.

Beschrijving

In deze cursus staan vraagstukken, theorieën, onderzoeksbevindingen en beleidsmaatregelen op het gebied van crimineel gedrag over de levensloop centraal. Allereerst zal worden ingegaan op de beschrijving van crimineel gedrag over de levensloop: Hoeveel mensen plegen criminaliteit tijdens hun leven? En voor de mensen die criminaliteit plegen: in hoeverre verschilt het verloop van crimineel gedrag tussen personen? Bijvoorbeeld: in hoeverre verschilt de leeftijd waarop men begint, de leeftijd waarop men stopt, en de omvang en ernst van de gepleegde delicten op verschillende leeftijden? Vervolgens wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de verklaringen voor verschillen in ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag over het leven. Waarom raken de meeste delinquente jongeren hun wilde haren kwijt als ze volwassen worden? En: Waarom zijn er dan toch volwassenen die crimineel gedrag blijven vertonen? Hierbij wordt gekeken naar zowel kenmerken van de persoon (bio- sociale, psychologische), naar kenmerken van de sociale omgeving, en de complexe manier waarop deze elkaar beïnvloeden. Er wordt ook aandacht besteed aan de invloed van persoonskenmerken, familie omstandigheden en vrienden. Daarnaast komen aan bod de effecten van veranderingen in belangrijke levensomstandigheden – zoals trouwen, het krijgen van kinderen en gaan werken – op de ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag. De cursus geeft een state of the art van voornaamste verklaringstheorieën op dit terrein en een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Ten derde zal uitgebreid aandacht worden besteed aan beleidsimplicaties. Belangrijke vragen hierbij zijn: In hoeverre is het mogelijk de ontwikkeling van crimineel gedrag adequaat te voorspellen? En: In hoeverre leiden beleidsmaatregelen die ingrijpen op persoonskenmerken en kenmerken van de sociale omgeving effectief en efficiënt tot een vermindering van criminaliteit? Het vak is van belang voor alle studenten die zich als beleidsmaker, hulpverlener of onderzoeker willen gaan bezighouden met de ontwikkeling, preventie en controle van crimineel gedrag.

Leerdoelen

Kennisdoelen:

 • Overzicht van en inzicht verkrijgen in de centrale vraagstukken, theorieën, bevindingen en beleidsmaatregelen op het gebied van crimineel gedrag over de levensloop.

 • Het leren toepassen van algemene sociaal-wetenschappelijke kennis over crimineel gedrag over de levensloop op een specifiek vraagstuk van criminaliteit en rechtshandhaving

Academische vaardigheden

 • Het kunnen reproduceren van algemene sociaal-wetenschappelijke kennis over crimineel gedrag over de levensloop (de centrale vraagstukken, theorieën, bevindingen en beleidsmaatregelen)

 • Het verwerken van sociaal-wetenschappelijke kennis over crimineel gedrag over de levensloop in een literatuuronderzoek en opdracht

 • Het gericht zoeken van literatuur en informatie voor het literatuuronderzoek

 • Het schrijven van een goede tekst (taalgebruik, structuur en argumentatie)

Rooster

Zie http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/bachelor/roostersenaanmelding/roosters-aanmelding.html.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. P. Nieuwbeerta en eventuele gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen voor de hoorcolleges de betreffende literatuur gelezen te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie. Via een rooster op Blackboard kunnen studenten nagaan om welke literatuur het gaat.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. P. Nieuwbeerta & Drs. E. Raaijmakers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Tijdens het eerste werkcollege zullen afspraken worden gemaakt over de opdrachten en over de (individuele) begeleidingsmomenten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met essay-vragen. Het tentamen telt voor driekwart mee voor het eindcijfer.

 • Wekelijkse opdrachten zowel voor hoorcollege als voor werkcollege. Samen tellen zij voor een kwart mee voor het eindcijfer. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de participatie tijdens de colleges. * Het schriftelijk tentamen en de opdrachten beide dienen afzonderlijk voldoende te zijn.

Inleverprocedures
Weekopdrachten worden geprint ingeleverd voor de colleges en werkgroepen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Sampson, Robert, J. & John H. Laub (1993). Crime in the making. Pathways and turning points though life. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press (ISBN10: 0-674-17605-7 pbk.) (309 p.)

 • Een nog nader te bepalen boek

 • Extra wetenschappelijke artikelen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. P. Nieuwbeerta

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.06

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat * Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

H3. Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.