Studiegids

nl en

Continue Wiskunde

Vak
2011-2012

Doel

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de continue en discrete analyse behandeld. De behandelde materie is zowel een voortzetting als een
verdieping van de vwo-stof. Aan de orde komen: elementaire functies, differentiëren en integreren van functies van een variabele, functies van twee variabelen, vectoren en gradienten, numerieke benaderingen, somrijen, machtreeksen en Taylorreeksen.

Methode

geïntegreerd hoor-/werkcollege

Literatuur

Calculus, a complete course, 7-de editie
Robert Adams en Christopher Essex
uitg. Pearson Canada
ISBN-13 9780321549280
ISBN-10 0321549287

Opmerkingen

het tentamen bestaat uit twee (schriftelijke) deeltentamens. Daarnaast moeten de studenten verplicht huiswerk inleveren. Het uiteindelijk tentamencijfer wordt bepaald op grond van de resultaten van huiswerk en deeltentamens. De precieze verhouding wordt op college bekend gemaakt.

Informatie m.b.t. dit vak gaat via de website van de de docent.

Website

Continue Wiskunde